Subject – Verb Agreement หลักการใช้คำกริยาให้สอดคล้องกับประธานในภาษาอังกฤษ Part 3/5

1577

อ่านต่อ “Subject – Verb Agreement หลักการใช้คำกริยาให้สอดคล้องกับประธานในภาษาอังกฤษ Part 1/5”

อ่านต่อ “Subject – Verb Agreement หลักการใช้คำกริยาให้สอดคล้องกับประธานในภาษาอังกฤษ Part 2/5”

.

4. ถ้าประธานเป็นกลุ่มคำนามที่บอก จำนวนเงิน ระยะทาง ผลการคำนวณ น้ำหนัก ช่วงเวลา ให้ใช้กับกริยาเอกพจน์

Thousand miles is very long distance. ระยะทางพันไมล์เป็นระยะทางไกลมาก

Five plus one is six. ห้าบวกหนึ่งเป็นหก

Twenty dollars is enough for tips. ยี่สิบดอลล่าร์เพียงพอสำหรับทิป

Six months does not cause any problem with our relationship. ระยะเวลาหกเดือนไม่ใช่สาเหตุของปัญหาระหว่างความสัมพันธ์ของพวกเรา

5. ถ้าประธานมีคำแสดงจำนวน ให้ผันกริยาดังนี้

a lot of, plenty of, most of, all of, none of, some of, …percent of, one-third of, three-fifths of + ประธานที่เป็นนามนับไม่ได้ + กริยาเอกพจน์

หรือ

a lot of, plenty of, most of, all of, none of, some of, …percent of, one-third of, three-fifths of   +  ประธานพหูพจน์ + กริยาพหูพจน์

a great deal of, a large quantity of,  a large amount of + นามเอกพจน์ + กริยาเอกพจน์

a number of, many +  นามพหูพจน์   +  กริยาพหูพจน์    

the number of +  นามพหูพจน์   +  กริยาเอกพจน์

A lot of Thai students prefer studying in the foreign country. นักเรียนไทยมากมายต้องการที่จะเรียนต่อเมืองนอก

A number of Thai students in America are mostly from Bangkok. นักเรียนไทยจำนวนมากในอเมริกา มาจากกรุงเทพ

The number of young children using mobile phone is increasing. จำนวนของเด็กเล็กที่ใช้โทรศัพท์มือถือมากขึ้นเรื่อยๆ

6. ถ้าประธานขึ้นต้นด้วย every…., some…, any…, no… + body, thing, one ให้ใช้กริยาเอกพจน์


-one-body-thing
SomeSomeoneSomebodySomething
AnyAnyoneAnybodyAnything
NoNo oneNobodyNothing
EveryEveryoneEverybodyEverything

Everyone wants to be happy. ทุกคนล้วนต้องการความสุข

Somebody steals my phone. ใครบางคนขโมยโทรศัพท์ของฉัน

Nothing is to hard for you. ไม่มีอะไรยากเกินความสามารถของคุณ

Everybody hands up! ทุกคนยกมือขึ้น

อ่านต่อ “Subject – Verb Agreement หลักการใช้คำกริยาให้สอดคล้องกับประธานในภาษาอังกฤษ Part 4/5”

อ่านต่อ “Subject – Verb Agreement หลักการใช้คำกริยาให้สอดคล้องกับประธานในภาษาอังกฤษ Part 5/5”

Share
.