หลักการใช้ To กับ For สำหรับการบอกวัตถุประสงค์

6540

To (prep.) +  Verb (infinitive) 

ใช้บอกเกี่ยวกับจุดประสงค์ของบางสิ่งหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด  (the purpose of something) หมายถึง  ถึง, ไปยัง, จนถึง

.

For (prep.) + Noun / Ving (Gerund)

ใช้บอกเกี่ยวกับจุดประสงค์ของการกระทำ (the purpose of an action) หมายถึง สำหรับ, เพื่อ

wait to + do something

wait for + someone / something

ตัวอย่างเช่น

I’ll waiting to see you. ฉันจะรอพบคุณ

I’ll waiting for you. ฉันจะรอคอยคุณ

go to + destination

go for + reason

ตัวอย่างเช่น

We’re going to Bangkok. พวกเรากำลังจะไปกรุงเทพ

We’re going to the restaurant for a lunch. เรากำลังไปร้านอาหารเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน

I went to China to study Chinese language. ฉันเดินทางไปประเทศจีนเพื่อศึกษาภาษาจีน

I’m going to Paris next week for a business trip. ฉันกำลังจะไปปารีสเพื่อทริปทางธุกิจ

I’m going to go for a walk. ฉันจะไปเดินเล่น

travel to + destination

travel for + reason

ตัวอย่างเช่น

My friends will travel to Korea this weekend. เพื่อนของฉันจะไปเที่ยวเกาหลีสัปดาห์นี้

My boss have to travel for work every month. หัวหน้าของฉันต้องเดินทางไปทำงานทุกเดือน

want to + do something

want for + someone/something

ตัวอย่างเช่น

Do you want to have some coffee? คุณต้องการกาแฟไหม

What do you want for dinner? คุณต้องการรับประทานอะไรสำหรับมื้อค่ำ

Share
.