มาทำความเข้าใจ Passive voice อย่างถ่องแท้

1884

Passive Voice (ประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำ) ซึ่ง Passive Voice นี่แหละที่ทำให้หลายคนมึนงง ดังนั้นเรามาเข้าใจ Passive voice อย่างถ่องแท้ ในบทความนี้กัน

ลองสังเกตดูสองประโยคนี้

.

     Somsak writes a letter. สมศักดิ์เขียนจดหมาย

     A letter is written by Somsak. จดหมายถูกเขียนโดยสมศักดิ์

จะเห็นว่าสองประโยคนี้สื่อความหมายอย่างเดียวกัน แต่ประโยคแรกประธานเป็นผู้กระทำ นั่นคือ Active Voice ซึ่งเป็นโครงสร้างประโยคที่คุ้นเคยกันตั้งแต่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ ส่วนประโยคที่สองประธานเป็นผู้ถูกกระทำเรียกว่า Passive Voice 

ดูเหมือนว่าประโยค Passive Voice จะเป็นการเปลี่ยนมาจากประโยค Active Voice โดยการสลับที่จากกรรมมาเป็นประธาน นั่นก็ใช่ แต่ไม่ใช่ทั้งหมดเพราะยังมีเงื่อนไขอื่นๆ ด้วย

หลักการเปลี่ยนประโยค Active Voice เป็น Passive Voice

     1. นำกรรมของประโยค Active ไปเป็นประธานของประโยค Passive 

     2. ใช้ Verb to be ให้ถูกต้อง คล้อยตามประธาน 

     3. เปลี่ยนคำกริยาแท้ให้เป็น V.3

     4. นำประธานของ Active ไปเป็นกรรมของ Passive โดยวางไว้หลัง by

ตัวอย่าง

Active: David makes coffee.

Passive: Coffee is made by David.

อย่างไรก็ตาม ถ้าในประโยคมีกรรมสองตัวคือ กรรมตรง (Direct Object) เป็นสิ่งของ และ กรรมรอง (Indirect Object) เป็นคน เมื่อเปลี่ยนเป็นประโยค Passive มักนำกรรมรอง (คน) มาเป็นประธาน แต่ถ้าจะนำกรรมตรง (สิ่งของ) มาเป็นประธานจะต้องใส่ to ที่หน้ากรรมรอง (คน) 

ตัวอย่าง

Active: She gave me the letter.

Passive: I was given the letter by her.

              The letter was given to me by her.

Share
.