หลักการใช้ Due to / Because of / Owing to / Because ที่ต้องเจอ

22353

Due to / Because of / Owing to / Because ทั้ง 4 คำนี้ มีความหมายค่อนข้างใกล้เคียงกัน คือ เพราะว่า / เนื่องมาจาก แต่ ทั้ง 4 คำนี้ ก็ใช้งานทั้งเหมือนและต่างกัน ดังนี้

Due to  เป็น preposition เมื่อรวมกับกลุ่มคำที่ตามหลังนั้น จะกลายเป็น adjectival phrase ทำหน้าที่ขยาย pronouns (สรรพนาม) และ nouns ตัวอย่างเช่น

.

Due to the global pandemic, the airline suspends flight to various destinations. เนื่องจากโรคระบาด สายการบินจึงระงับเที่ยวบินไปหลายเที่ยว

Due to the storm, our trips had to be cancelled. เนื่องจากพายุ ทริปของพวกเราจึงถูกเลื่อน

Because of เป็น preposition เมื่อรวมกับคำหรือกลุ่มคำที่ตามหลังนั้น จะกลายเป็น adverbial phrase ทำหน้าที่ขยาย adjectives, verbs และ adverbs.

มักใช้ because of ในชีวิตประจำวันเวลาเราพูดแบบไม่เป็นทางการ แต่จะใช้ due to หรือ owing to เวลาพูดหรือเขียนแบบเป็นทางการ ตัวอย่างเช่น

He has been absent from work because of illness. เขาไม่มาทำงานเนื่องจากอาการป่วย

The baseball match was cancelled because of the storm. การแข่งขันเบสบอลถูกยกเลิกเนื่องจากพายุ

The flight was delayed because of bad weather. เที่ยวบินถูกยกเลิกเพราะสภาพอากาศที่แย่

Many companies are doing badly because of economic situation. หลายบริษัทอยู่ในสภาวะที่ย่ำแย่เพราะสภาวะทางเศรษฐกิจ 

Owing to  เป็น preposition เช่นเดียวกับ Due to / Because of

We have cancelled the trip owing to the heavy storm. พวกเรายกเลิกทริปเพราะมีพายุอย่างหนัก

Major disasters occur more frequently owing to global warming. ภัยธรรมชาติใหญ่ๆเกิดบ่อยขึ้นเนื่องจากภาวะโลกร้อน

Owing to bad weather, I didn’t go. เนื่องจากอากาศไม่ดี ฉันจึงไม่ไป

Because ทำหน้าที่เป็นคำเชื่อม หรือ conjunction ที่เชื่อมประโยคสองประโยคเข้าด้วยกัน โครงสร้างของประโยคคือ Because + Subject + verb ตัวอย่างเช่น

Nancy failed an exam because she was lazy. แนนนซี่สอบตกเพราะหล่อนขี้เกียจ

We stopped playing football because it was raining. เราหยุดเตะฟุตบอล เพราะว่าฝนตก

หากยังสับสนวิธีการใช้งาน เรามีวิธีการเปรียบเทียบการใช้ Because of และ Because ดังนี้

Because of bad weather, we stayed home. เพราะว่าอากาศไม่ดี เราจึงอยู่บ้าน

Because the weather was cold, we stayed home. เพราะว่าอากาศหนาว เราจึงอยู่บ้าน

I have to change my travel plan because of country’s lock-down.   ฉันเปลี่ยนแผนการเดินทางเนื่องจากเมืองปิด

I have to change my travel plan because the country is lockdown. ฉันเปลี่ยนแผนการเดินทางเนื่องจากเมืองถูกปิด

Share
.