Look forward to VS Can’t wait ใช้ต่างกันอย่างไร?

22384

Look forward to เป็นคำที่อยู่ในสำนวนต่างๆ มากมาย และสามารถนำมาใช้ได้ในหลายๆสถานการณ์ อีกทั้งยังดู Professional มากๆ ด้วยในวงการธุรกิจ 

สำนวนไทยที่พอจะใกล้เคียงกับ Look forward to ก็คือ ตั้งตารอ เช่น เราบอกว่า ฉันตั้งตารอจะไปเที่ยวพักร้อนอาทิตย์หน้า ก็ใช้ภาษาอังกฤษได้ว่า

.

I look forward to my vacation next week. หรือ I look forward to going on vacation next week.

สังเกตว่า look forward to ต้องตามด้วย คำนาม หรือ กริยารูป ing เราไม่ใช้ว่า look forward to go on vacation แต่ให้ใช้ว่า look forward to going on vacation ถ้าเราหาคำนามใส่ได้ บางครั้งก็จะทำให้ประโยคดูกระชับขึ้น เช่น

I look forward to your visit tomorrow.

ฉันตั้งตารอการมาเยี่ยมของคุณพรุ่งนี้

ซึ่งว่าไปแล้ว look forward มีความหมายอ่อนกว่า ตั้งตารอ แต่ก็ใช้ได้  

ถ้าจะให้หนักขึ้นหน่อย แต่เป็นสำนวนแบบไม่เป็นทางการ ก็สามารถใช้สำนวนว่า can’t wait แปลตามตัวว่า รอไม่ไหวแล้ว ก็ความหมายเหมือน ตั้งตารอ ของไทยนั่นเอง เช่น

I can’t wait for my vacation next week. หรือ I can’t wait to go on vacation next week.

ฉันตั้งตารอจะไปเที่ยวในอาทิตย์หน้า

I can’t wait to quit this job.

ฉันตั้งตารออยากจะลาออกเหลือเกิน (ไม่จำเป็นต้องมีแผนแน่นอน เป็นอะไรที่อยากจะทำมาก แต่ยังทำไม่ได้ อันนี้ก็ความหมายเหมือน I really want to quit this job.)

แต่ can’t wait เป็นภาษาพูด ไม่ควรใช้เขียน หรือพูดแบบเป็นทางการ และสังเกตการใช้ว่า can’t wait to do something หรือ can’t wait for something

Share
.