50 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธุรกิจ (Business) สำคัญที่ควรรู้ Part 2/2

1814

ใครอยู่อยู่ในแวดวงธุรกิจมีโอกาสได้เจอคำศัพท์ภาษาอังกฤษเฉพาะทางของธุรกิจอย่างแน่นอน เพื่อไม่เสียเวลา เราจะมาแนะนำคำศัพท์ที่น่าสนใจในวงการธุรกิจกัน ว่ามีคำศัพท์ไหนสำคัญที่ควรรู้บ้าง ไปดูกันเลย

อ่านต่อ “คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธุรกิจ (Business) สำคัญที่ควรรู้ Part 1/2”

.

26. capital ทุน, เงินทุน

The government is eager to attract foreign capital. รัฐบาลกระตือรือร้นที่จะดึงดูดเงินทุนจากต่างประเทศ

27. budget งบประมาณ

The budget for photography has been cut. งบประมาณสำหรับการถ่ายภาพได้ถูกตัด

28. networking เครือข่าย

I’m hoping to do some networking at the conference next week in London. ผมหวังที่จะสร้างเครือข่ายที่การประชุมัปดาห์หน้าในลอนดอน

29. launch การเปิดตัวของสินค้า การเริ่มปฏิบัติการ

The company hopes to launch the new drug by next October. บริษัทหวังที่จะออกตัวยาใหม่ภายในเดือนตุลาคมหน้า

30. startup ธุรกิจเกิดใหม่ ธุรกิจที่ถูกออกแบบมาให้เติบโตอย่างรวดเร็วมาตั้งแต่แรก

The startup is developing an online service that will help businesses and consumers choose and manage health plans.

ธุรกิจเกิดใหม่กำลังพัฒนาบริการออนไลน์ที่จะช่วยให้ธุรกิจ และผู้บริโภคเลือกและจัดการแผนดูแลสุขภาพ

31. branding การสร้างตราผลิตภัณฑ์

Branding is one of the most important aspects of any business, large or small, retail or B2B.

การสร้างแบรนด์เป็นหนึ่งในประเด็นที่สำคัญที่สุดในธุรกิจใดๆ ใหญ่หรือเล็ก ค้าปลีกหรือแบบบริษัทต่อบรษัท

32. overhead ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางธุรกิจ เช่นค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ

Their offices are in London so the overheads are very high.

สำนักงานของพวกเขาอยู่ในลอนดอนดังนั้น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางธุรกิจจะสูง

33. point of sale จุดขาย

Under the new law, cigarette advertising will only be allowed at the point of sale. ภายใต้กฎหมายใหม่ การโฆษณาบุหรี่จะถูกอนุญาต ณ จุดขายเท่านั้น

34. cost of sales ต้นทุนขาย

Fuel represented less than 3% of Carnival’s cost of sales. น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นต้นทุนขายที่น้อยกว่า 3 % ของบริษัทคานิวาล

35. revenue รายได้

Strikes have cost £20 million in lost revenues. การประท้วงทำให้เกิดต้นทุน 20 ล้านปอนด์ในการสูญเสียรายได้

36. grant เงินช่วยเหลือ เงินสนับสนุน

Her study is being funded by a federal grant. การศึกษาของหล่อนได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล

37. non-profit organization องค์กรไม่แสวงหากำไร

Starting a nonprofit organization can be an inspiring way to give back to your community and help those in need.

การเริ่มธุรกิจกับองค์กรที่ไม่หวังผลกำไรสามารถเป็นแรงบันดาลใจและตอบแทนให้กับสังคมของคุณ และช่วยเหลือผู้ลำบาก

38. equity กรรมสิทธิหุ้นส่วนในบริษัท

They plan to raise $100m by releasing at least 5% of equity in the company. พวกเขาวางแผนที่จะเพิ่มทุน 100 ล้านดอลลาร์ในการออกอย่างน้อยก็ 5 %ของส่วนเงินทุนในบริษัท

39. merger การควบกิจการ การรวมกิจการ

There has been a lot of talk about a merger with another leading bank. มีการพูดถึงมากเลยเกี่ยวกับการควบรวมกิจการเกี่ยวกับธนาคารชั้นนำ

40. margin กำไรขั้นต้น

Margins are low and many companies are struggling. กำไรขั้นต้นนั้นต่ำ และหลายบริษัทประสบปัญหาความยากลำบาก

41. income statement งบกำไร/ขาดทุน

According to the company’s income statement, reported net income of $35 million is down sharply from a record $366 million a year earlier.

ตามที่มีรายงานรายได้ของบริษัท รายได้สุทธิที่รายงานออกมาเป็นจำนวนเงิน 35 ล้านดอลลาร์ ลดลงอย่างมากจากที่บันทึกไว้ปีก่อนที่ 366 ล้านดอลลาร์เมื่อปีก่อน

42. balance sheet งบดุล

It’s a healthy company with a strong balance sheet. มันเป็นบริษัทที่แข็งแรงด้วยงบดุลที่แข็งแกร่ง

43. cash flow statement งบกระแสเงินสด

cash flow statement shows the flow of money in and out of the business. งบกระแสเงินสดแสดงให้เห็นถึงกระแสเงินสดที่เข้าและออกบริษัท

44. multitask ทำหลายงานในเวลาเดียวกัน

The successful applicant for this job must be able to multitask. ผู้สมัครที่ประสบความสำเร็จสำหรับงานนี้ต้องเป็นคนที่สามารถทำหลายงานในเวลาเดียวกัน

45. transaction ธุรกรรม

The bank charges a fixed rate for each transaction. ธนาคารคิดค่าใช้จ่ายเป็นเรทคงที่สำหรับแต่ละธุรกรรม

46. viral marketing การตลาดแบบแพร่กระจาย

You can reach more potential customers by using viral marketing techniques.คุณสามารถเข้าถึงลูกค้าที่มีศักยภาพโดยการใช้เทคนิคการตลาดแบบแพร่กระจาย

47. scalable ขยายหรือย่อได้, เพิ่มหรือลดความสามารถได้

We needed a computer system that was scalable and that could keep up with our growing number of users.

พวกเราต้องการระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถปรับขนาดได้ และนั่นจะสามารถตามจำนวนผู้ใช้ได้

48. strategy กลยุทธ์

This is a high-risk business strategy. นี่คือกลยุทธ์ธุรกิจที่เสี่ยงสูง

49. information technology เทคโนโลยีสารสนเทศ

But the information technology division is to be sold off. แต่แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

50. trademark เครื่องหมายการค้า

Large hats became Abzug’s trademark. หมวกใบใหญ่หลายใบกลายเป็นเครื่องหมายการค้าของ Abzug

Share
.