50 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธุรกิจ (Business) สำคัญที่ควรรู้ Part 1/2

4050

ใครอยู่อยู่ในแวดวงธุรกิจมีโอกาสได้เจอคำศัพท์ภาษาอังกฤษเฉพาะทางของธุรกิจอย่างแน่นอน เพื่อไม่เสียเวลา เราจะมาแนะนำคำศัพท์ที่น่าสนใจในวงการธุรกิจกัน ว่ามีคำศัพท์ไหนสำคัญที่ควรรู้บ้าง ไปดูกันเลย

บทเรียนใหม่ๆ ส่งตรงทุกวันฟรี พร้อม eBook สุดพิเศษจาก Engnow สมัครสมาชิกเว็บไซต์ที่นี่เลยฟรี >> คลิก

.

1. profit กำไร

Investors have made a 14% profit in just 3 months. นักลงทุนได้ทำกำไร 14 % ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา

2. telecommuting การทำงานทางไกล อารมณ์ทำงานจากบ้าน

The company now allows some of its employees to telecommute. เดี๋ยวนี้บริษัทเค้าอนุญาตให้พนักงานบางคนทำงานจากที่บ้าน

3. downsizing การลดขนาดองค์กร

The company will be downsized next year. บริษัทจะถูกลดขนาดปีหน้าแล้ว

4. R&D Research and Development: ค้นคว้าและพัฒนา

She works in the R & D department. เธอทำงานในแผนกค้นคว้าและพัฒนา

5. Headquarters สำนักงานใหญ่

We’re moving the headquarters again. พวกเรากำลังจะย้ายสำนักงานใหญ่กันอีกแล้ว

6. personnel staff, employees, work force สต๊าฟ พนักงาน กำลังคน

They’ve reduced the number of personnel working on the project. พวกเขาได้ลดจำนวนบุคลากรในการทำงานโปรเจคนั้น

7. quarter ไตรมาส / 1 ใน 4 ส่วน

Cut the pie into quarters. ตัดพายออกเป็นสี่ส่วน

8. promotion การเลื่อนตำแหน่ง

There was little chance for promotion within the company. มีโอกาสเพียงเล็กน้อยสำหรับการเลื่อนตำแหน่งในบริษัท

9. asset สิ่งที่มีคุณค่า

Good looks can be an asset to an actor. หน้าตาดีสามารถเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับนักแสดง

10. liability หนี้สิน

The company is trying to limit its liability in this case. บริษัทพยายามที่จะจำกัดภาระหนี้สินในกรณีนี

11. end user ผู้ใช้ขั้นปลาย ผู้บริโภค

Engineers have to be able to write things the end user can understand. วิศวกรต้องสามารถเขียนสิ่งที่ผู้ใช้ขั้นปลายสามารถเข้าใจ

12. party คณะ กลุ่มคน

These party committee members did not object, or voice their opposition, or call any attention (to the issue) พวกกรรมการบริหารพรรคเหล่านี้ไม่ทัดทาน ไม่โต้แย้ง ไม่เตือนสติ

13. entrepreneur ผู้ประกอบการ

Being an entrepreneur is a way of fulfilling your creative potential. การเป็นผู้ประกอบการเป็นทางหนึ่งในการเติมเต็มศักยภาพด้านการสร้างสรรค์

14. Venture Capital เงินร่วมลงทุน

But there’s still plenty of venture capital out there looking for bright new ideas. แต่มันยังคงมีเงินร่วมลงทุนมายมายที่มองหาไอเดียบรรเจิดใหม่ ๆ

15. investment เงินลงทุน การลงทุน

We plan to buy some property as an investment. เราวางแผนที่จะซื้อสินทรัพย์สำหรับการลงทุน

16. credit สินเชื่อ ระยะเวลาที่ให้สินเชื่อ

Most new cars are bought on credit. รถใหม่สวนใหญ่ถูกซื้อด้วยสินเชื่อ

17. opportunity cost ต้นทุนการเสียโอกาส

The opportunity cost of sending a child to a fee-paying school is all the things that you can no longer afford to buy, such as a new car or a holiday abroad.

ต้นทุนการเสียโอกาสของการส่งเด็กๆไปโรงเรียนที่มีค่าเล่าเรียนก็คือทุกๆสิ่งที่คุณจะไม่มีปัญญาซื้อ เช่นรถใหม่ หรือวันพักผ่อนต่างประเทศ

18. shareholder ผู้ถือหุ้น หุ้นส่วน

Some shareholders are unhappy with the running of the club and are concerned with the way the recent annual meeting was conducted.

ผู้ถือหุ้นบางคนรู้สึกไม่พอใจกับการดำเนินงานของคลับ และรู้สึกกังวลกับการนำการประชุมประจำปีเร็วๆนี้

19. stakeholder ผู้ถือผลประโยชน์ร่วม

Citizens should be stakeholders in the society they live in. พลเมืองควรจะจะเป็นผู้ถือผลประโยชน์ร่วมในสังคมที่พวกเขาอาศัยอยู่

20. interest ดอกเบี้ย

The interest on the loan is 16% per year. อัตราดอกเบี้ยสำหรับการกู้ยืมเงินคือ 16% ต่อปี

21. inventory สินค้าคงเหลือ

Newmark & Lewis were closed Sunday to take inventory. นิวมาร์คแอนด์ลูวิสจะปิดทำการวันอาทิตย์เพื่อตรวจนับสินค้าคงเหลือ

22. terms ข้อตกลง

Women work on equal terms with men in this firm. ผู้หญิงทำงานบนข้อตกลงอันเท่าเทียมกับผู้ชายในบริษัทนี้

23. loan สินเชื่อ

It’ll be years before we’ve paid off the loan. มันอาจต้องใช้เวลาหลายปีก่อนที่เราจะจ่ายเงินกู้นี้หมด

24. lien สิทธิยึดหน่วง สิทธิในการครอบครองทรัพย์ของผู้อื่น (เพื่อเป็นหลักประกันการใช้หนี้)

The bank had a lien on our house. ธนาคารมีสิทธิ์ในการยึดบ้านของพวกเรา

25. board of directors คณะกรรมการบริษัท

The bank’s board of directors will vote on the merger proposal at a meeting today. คณะกรรมการบริษัทของธนาคารจะออกเสียงให้มีข้อเสนอการควบรวมกิจการที่การประชุมวันนี้


อ่านต่อ “คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธุรกิจ (Business) สำคัญที่ควรรู้ Part 2/2”

Share
.