รวมคำศัพท์ TOEIC ที่ออกสอบบ่อย 2020 !! พร้อมตัวอย่างประโยค Part 1

1418

Annually (adv.) หมายถึง ปีละครั้ง, ทุกปี

Everyone should get a medical examination annually. ทุกคนควรได้รับการตรวจสุขภาพปีละครั้ง

.

Appointment (n.) หมายถึง การนัดพบ, ตำแหน่ง

My boss made an appointment with the president. เจ้านายของฉันนัดพบกับนายก

Approximate (v.) ประมาณ/เข้าใกล้

What is the approximate TOEIC score that you need? คุณต้องการคะแนนสอบ TOEIC ประมาณเท่าไหร่

Arrangement (n.) การจัดเตรียม/แผนการ/ข้อตกลง

I always respected our arrangement. ฉันเคารพข้อตกลงของพวกเราเสมอ

Assess (v.) กำหนดค่า, ประเมิน

You have to assess the benefits. เราจะต้องกำนดผลประโยชน์

Capacity (n.) ความจุ, ความสามารถ

We knew him in a professional capacity. พวกเรารู้ว่าเขาเป็นผู้เชียวชาญที่มีความสามารถ

Evaluate (v.) ประเมินค่า, ประเมินผล

We need to evaluate its good and bad qualities before buying. พวกเราจะต้องประเมิณข้อดีข้อเสียของมันก่อนจะซื้อของ

Estimate (v.) ประมาณ

How do you estimate that? คุณประเมินสิ่งนั้นจากอะไร

Manage (v.) จัดการ, รับมือ, ทำให้สำเร็จ

I can manage some projects on my own. ฉันสามารถจัดการโปรเจคให้สำเร็จด้วยตัวฉัน

Settle (v.) ตัดสินใจ/ทำให้จบลงด้วยดี

Let’s settle our dispute. เรามาตัดสินความขัดแย้งนี้ให้จบลงด้วยดีเถอะ

Recognize (v.) จำได้, รู้จัก

Do you recognise her? She’s your enemy. คุณจำหล่อนได้ไหม คู่อริของคุณไง

Efficient (adj.) ที่มีประสิทธิภาพ

Using alcohol 70% is an efficient protection from Corona virus การใช้แอลกอฮอลล์ 70% เป็นการป้องกันโคโรน่าไวรัสที่มีประสิทธิภาพ

Effective (adj.) ที่ได้ผลดี 

I shall resign the general manager effective at noon tomorrow. ฉันจะลาออกจากการเป็นผู้จัดการทั่วไป มีผลเที่ยงวันพรุ่งนี้

Disease (n.) โรค, ความเจ็บปวด

WHO updates the current outbreak of coronavirus disease. WHO อัพเดทการแพร่กระจายของโรคโคโรน่าไวรัส

Illness  (n.) ความเจ็บปวด

We have to discover how this illness is spreading. เราต้องหาสาเหตุของโรคระบาด


อ่านต่อ “แจกประโยค สำนวน! Everyday Expressions PART I + ตัวอย่างการใช้”

อ่านต่อ “แจกประโยค สำนวน! Everyday Expressions PART II + ตัวอย่างการใช้”

อ่านต่อ “แจกประโยค สำนวน! Everyday Expressions PART III + ตัวอย่างการใช้”

Share
.