เทคนิคลับ! เดาคำศัพท์ (Context clues)

7968

ภาษาอังกฤษยังถือว่าเป็นปัญหาสำหรับคนไทย เพราะเหตุผลหนึ่งคือการไม่รู้ความหมายของคำศัพท์ แต่ก็ใช่ว่าทุกคำที่ไม่รู้ความหมายจะต้องเปิดหาจากพจนานุกรม เพราะคงจะต้องเสียเวลาไปกับการเปิดพจนานุกรมไปๆ มาๆ วิธีการที่จะช่วยให้เราไม่ต้องเปิดหาคำศัพท์บ่อยๆคือ การเดาคำศัพท์จากบริบทดังนี้

1. เดาศัพท์จากความหมาย (definition)

.

เคยสังเกตมั้ยว่าเวลาอ่านบทความหรืออะไรก็ตาม โดยเฉพาะถ้าเป็นพวกตำราต่างๆ ถ้าเป็นศัพท์ยากหรือศัพท์ใหม่จะมีการให้คำจำกัดความไว้ โดยสังเกตจากคำต่อไปนี้ คือ

mean, verb to be, to be called as, to be defined, as to be regarded as,  to be known as, may be describes as, refer to, to be a kind/type of

เช่น

Personality can be defined as organized set of characteristics possessed by a person that determine ones persona.

Circulate means to move around and return to the same place.

หรืออีกแบบหนึ่งคือ การบอกความหมายโดยใช้ เครื่องหมายวรรคตอน

เช่น  comma (,), dash (-), parentheses ( ) หรือ colon (:)

Messrs., the plural of Mr. is seldom used as a little.

ความหมายของคำว่า Merssrs. จะอยู่ระหว่างเครื่องหมาย comma ( , ) เป็นการนำข้อความเข้ามาแทรกไว้เพื่อขยายความให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายของ Merssrs. ว่าเป็นรูปพหูพจน์ของ Mr.

2. เดาศัพท์จากตัวอย่าง (example)

ผู้อ่านอาจจะใช้การยกตัวอย่างเพื่อบอกความหมายของศัพท์ โดยดูได้จากคำ ต่อไปนี้คือ

for example, such as, for instance, including, etc.

เช่น

She is very touchy. For example, she usually gets angry when her teacher makes comments on her work.

Do you participate in one of the more popular avocations, such as jogging, tennis, or stamp collecting?

3. เดาศัพท์จากคำตรงข้าม (opposite meaning)

Although  / even though / though   แม้ว่า

but / yet  แต่

however /nevertheless  แต่อย่างไรก็ตาม

in spite of / despite   แม้ว่า

on the contrary  / on the other hand  ในทางตรงกันข้าม

in contrast / conversely   ในทางกลับกัน

เช่น

He writes to her constantly ; however, she rarely answers his letter.

(constantly เป็นคำศัพท์ที่เราเดาความหมาย มีความหมายตรงข้ามกับ rarely คือ ไม่บ่อย ดังนั้น constantly จึงแปลว่า บ่อยๆ)

4. การเดาคำศัพท์จากการกล่าวซ้ำ (restatement)

การกล่าวซ้ำจะไม่ใช่การบอกความหมายของคำศัพท์โดยตรง แต่เป็นการกล่าว ซ้ำหรืออธิบายโดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย เช่น

in other word, that is, that is to say, etc.

เช่น

These two circles are concentric. In other words, they have the same center.

5. การเดาศัพท์จากการเปรียบเทียบ (comparison)

เป็นการชี้แนะหรืออธิบายความหมายของคำศัพท์โดยการเปรียบเทียบ คำศัพท์

ที่เป็น keyword คือ as, as…………as, like, similar to, likewise, as if, as though, comparing to, comparing with, etc.

เช่น

He is cunning as an old fox; don’t trust him.

An elephant is immense, comparing to a mouse.

Share
.