การจับคู่ของคำศัพท์ Adjective + Preposition !!

3060

Adjective + Preposition เป็นการจับคู่ของคำศัพท์ Adjective และ Preposition ที่จะให้ความหมายเฉพาะ คู่ที่ควรรู้จักและมักจะใช้คู่กันมีจำนวนเยอะมาก แต่เรานำตัวอย่างบางส่วนที่มักจะพบในข้อสอบ พร้อมตัวอย่างประโยคมาให้ทำความรู้จักกัน

Capable of : สามารถในด้าน

.

She is capable of singing. หล่อนมีความสามารถในด้านการร้องเพลง

Concerned with/in : เกี่ยวกับเรื่อง/สนใจอยู่กับเรื่อง

She is concerned with learning english. หล่อนสนใจอยู่กับเรื่องการเรียนภาษาอังกฤษ

Consistent with สอดคล้องกันกับ

The report is consistent with the experiment. รายงานสอดคลองกับผลการทดลอง

Persist in/with ดื้อรั้นทำ ดื้อด้านทำ

She is persisted in dating that bad guy.  หล่อนยืนยันที่จะคบกับผู้ชายแย่ๆ

Disappointed with/in ผิดหวังต่อ/รู้สึกผิดหวัง

We were disappointed with your decision. พวกเราผิดหวังต่อการตัดสินใจของคุณ

Pleased with พึงพอใจกับ

I hope you will be pleased with this present. ฉันหวังว่าคุณจะพึงพอใจกับงานนำเสนอนี้

Familiar with คุ้นเคยกับ

Accustomed to คุ้นเคยกับ

Dedicated to อุทิศตนต่อ

Devoted to ทุ่มเทต่อ

Jane is devoted to work. เจนทุ่มเทต่องาน

Opposed to คัดค้านต่อ

I am quite opposed to the plan. ฉันคัดค้านต่อแผนการนี้

Based on อ้างอิงจาก/สร้างขึ้นจาก

The movie is based on true story. หนังเรื่องนี้สร้างขึ้นจากเรื่องจริง

Base in ซึ่งตั้งอยู่ที่

My home based in Chiang mai. บ้านของฉันตั้งอยู่ที่เชียงใหม่

Concerned about กังวลเรื่อง

You don’t have to be concerned about your son. คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องลูกชายของคุณหรอก

Enthusiastic about สนใจในเรื่อง

I glad you are enthusiastic about the exam. ฉันหวังว่าคุณจะสนใจในเรื่องการสอบบ้าง

Excited about น่าตื่นเต้นกับเรื่อง

Suitable for เหมาะสมกับ

Black dress is suitable for night party. ชุดสีดำนี้เหมาะกับงานปาร์จี้กลางคืน

Responsible for รับผิดชอบในเรื่อง

Life insurance is responsible for all medical expenses. ประกันชีวิตรับผิดชอบในเรื่องค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด

Interested in สนใจในด้าน

Your son is interested in finance. ลูกชายของคุณสนใจในด้านการเงิน.

Involved with/in มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

He is involved in the crime. เขามีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม


อ่านต่อ “แจกประโยค สำนวน! Everyday Expressions PART I + ตัวอย่างการใช้”

อ่านต่อ “แจกประโยค สำนวน! Everyday Expressions PART II + ตัวอย่างการใช้”

อ่านต่อ “แจกประโยค สำนวน! Everyday Expressions PART III + ตัวอย่างการใช้”

Share
.