คำที่มักสับสนในภาษาอังกฤษ Mend /Repair /Fix

8542

1. Mend: repair something that is broken or damaged, a repair in a material (usually used when talking about clothing or relationships)

ซ่อมแซมบางสิ่งที่เสียหายหรือถูกทำลาย, การซ่อมแซมอุปกรณ์ (ปกติใช้พูดถึงเสื้อผ้าหรือความสัมพันธ์)

ประโยคตัวอย่างของ Mend:

My mom is going to mend my shirt. 

.

= แม่ของฉันกำลังจะซ่อมเสื้อของฉัน

Erica and Andrew are trying to mend their relationship.

= เอริกา และ แอนดริวกำลังพยายามแก้ไขความสัมพันธ์

Evelyn is mending her broken heart.

= เอเวลินจะซ่อมหัวใจที่แตกสลายของเธอ

2. Repair: to fix something that is damaged, renew, renovate or restore

ซ่อมบางสิ่งซึ่งถูกทำลาย,ทำขึ้นใหม่,ปรับปรุงใหม่ หรือ ฟื้นฟู

ประโยคตัวอย่างของ Repair:

Ellen got her computer repaired. The screen was broken.

= เอเลนได้รับคอมพิวเตอร์ของเธอที่ซ่อมแล้วซึ่งหน้าจอแตกมาก่อน

We need to repair a leaking pipe in the basement.

= เราจำเป็นต้องซ่อมท่อที่รั่วในห้องใต้ดิน

3. Fix: mend, repair, improve or adapt something

แก้ไข,ซ่อมแซม,ทำให้ดีขึ้น หรือ ดัดแปลงบางสิ่ง

ประโยคตัวอย่างของ Fix:

He is trying to fix the broken lamp.

= เขากำลังซ่อมแซมไฟที่ชำรุด

Grandpa fixed the broken window last night.

= คุณยายได้ซ่อมหน้าต่างที่พังแล้วเมื่อคืนนี้

NOTE:

Fix is the most common of the three words. When in doubt use the word ‘fix’.

Mend is rarely used in the United States. It is more commonly used in Great Britain.

Fix มักใช้มากที่สุดในสามคำนี้ เมื่อสงสัยให้ใช้คำว่า  ‘fix’ 

Mend ไม่ค่อยนำมาใช้ในสหรัฐอเมริกาแต่จะใช้กันในแถบอังกฤษ


อ่านต่อ “คำศัพท์เกี่ยวกับไวรัสโคโรน่า + หลักการใช้คำว่า ill / sick ต่างกันอย่างไร ?”

อ่านต่อ “คำอุทาน (Interjections) ใช้ยังไงดี? ให้ดูมีเสน่ห์”

อ่านต่อ  “4 ความหมายที่แตกต่างกันของ “Come along”

Share
.