in case คืออะไร ใช้อย่างไงมาดูกัน1 min read

518


in case แปลว่า ในกรณีที่, เผื่อว่า เป็น conjunction(คำสันธาน) เพื่อบอกเหตุผล/สาเหตุในภาษาอังกฤษ
“in case” ใช้พูดถึงสิ่งที่เราควรทำเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต กล่าวอีกนัยหนึ่ง
“in case” เป็นโครงสร้างที่เราใช้เมื่อแสดงวิธีที่เราจะใช้ความระมัดระวังหรือป้องกันไว้ก่อนซึ่งเป็นการตั้งเงื่อนไขขึ้นสำหรับบางสิ่งที่เป็นไปได้


นั่นคือ

.

“in case” เป็นคำสันธานที่ใช้เชื่อมประโยคสองประโยคเข้าด้วยกัน
(อันหนึ่งแสดงการกระทำ อีกอันแสดงเหตุผล)

“in case” ใช้นำหน้าประโยคที่แสดงเหตุผล/สาเหตุ

“in case” ใช้เพื่อระบุเหตุผลหรือสาเหตุของการกระทำที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้


ตัวอย่าง

 • I will not go to my office by my car in case it snows.
  (ฉันจะไม่ขับรถไปออฟฟิศในกรณีที่หิมะตก)

It snows คือ ความเป็นไปได้

I will not go to my office by my car คือ เงื่อนไขที่ตั้งขึ้นจากความเป็นไปได้


 • Take your hat in case it is sunny.
  (ใส่หมวกของคุณในกรณีที่แดดแรง)

It is sunnyคือ ความเป็นไปได้

take your hat คือ เงื่อนไขที่ตั้งขึ้นจากความเป็นไปได้


 • I put the keys here in case I forget.
  (ฉันใส่กุญแจไว้ตรงนี้เผื่อว่าฉันลืม)

I forgetคือ ความเป็นไปได้

I put the keys hereคือ เงื่อนไขที่ตั้งขึ้นจากความเป็นไปได้


 • My mother put a cake in my handbag in case I was hungry.
  (แม่ของฉันใส่เค้กในกระเป๋าฉันเผื่อว่าฉันหิว)

I was hungryคือ ความเป็นไปได้

My mother put a cake in my handbagคือ เงื่อนไขที่ตั้งขึ้นจากความเป็นไปได้

Share
.