สรุปสั้นๆ Gerund คืออะไร มีหลักการใช้อย่างไร

9949


อ๊ะ ๆ เห็น V.ing อย่าพึ่งเหมารวมว่าเป็นคำกริยากันนะ เพราะ มี V.ing ที่เป็นคำนาม นั่นคือ Gerund นั่นเอง

 • Gerund คืออะไร 

Gerund คือ กริยาที่เติม ing แล้วทำหน้าที่เป็นคำนาม โดยสามารถทำหน้าที่เป็นประธาน กรรม ส่วนเติมเต็ม (Compliment) ของ Verb to be หรือ อื่น ๆ ที่คำนามทั่วไปทำได้ ตัวอย่างเช่น

.

Fishing is fun.
Fishing เป็นคำนามในประโยคที่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค
He enjoys fishing.
Fishing เป็นคำนามในประโยคที่ทำหน้าที่เป็นกรรม
His happiness is fishing something every day.
Fishing เป็นคำนามในประโยคที่ทำหน้าที่เป็นส่วนเติมเต็มและมักตามหลัง V. to be
.
.
.

กริยาที่ตามด้วย Gerund ได้แก่

Admit, appreciate, anticipate, compare, can’t stand, begin, can’t help, deny, detest, escape, excuse, forget, fancy, forgive, keep, intend, love, mind, miss, practice เป็นต้น
.
.
.

แต่ Gerund ยังมีข้อควรระวังอย่างอื่นอีกนั่นคือ

 • ใช้ possessive adjective (my, your, his, her, etc.) ขยายหน้า Gerund ได้ เช่น

I hope you don’t mind my calling you very late at night.
ซึ่ง my วางข้างหน้าเพื่อขยาย calling
.
.
.

 • Gerund ถือเป็นคำนามเอกพจน์และใช้คู่กับกริยาเอกพจน์เสมอ เช่น

Smoking in public places is prohibited.
จะเห็นได้ว่า Smoking ไม่เติม s และใช้คู่กับ is

.
.
.

 • กริยาบางตัวสามารถตามได้ทั้ง infinitive หรือ gerund โดยที่ความหมายเหมือนกันหรือแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเอง เช่น allow, begin, continue, deserve, dislike, intend, like, love, neglect, prefer, start เป็นต้น

The teams will start to play at 7.00 P.M. (ทีมจะเริ่มเล่นเวลา 19.00 นาฬิกา)
The teams will start playing at 7.00 P.M. (ทีมจะเริ่มเล่นเวลา 19.00 นาฬิกา)
.
.
.

 • ถ้าเป็น  to มักจะตามด้วย infinitive แต่ยังมี to บางตัวที่ต้องตามด้วย Gerund เช่น

look forward to (ตั้งตารอ), take to (นำไปยัง), accustomed to (คุ้นเคย, เคยชิน), get around to (ได้ทำ, ทำเสร็จ) และ used to (เคยชิน) เป็นต้น
.
.
.

ขณะเดียวกัน กริยาบางตัวสามารถตามได้ทั้ง infinitive และ gerund แต่ความหมายจะแตกต่างกัน กริยาในกลุ่มนี้ได้แก่

 • stop/quit + infinitive ( หยุดเพื่อที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ) 
 • stop/quit + gerund ( หยุดทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง )
 • Regret + infinitive ( เสียใจที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง )
 • Regret + gerund ( เสียใจในสิ่งที่ทำลงไป )
 • Forget + infinitive ( ลืมทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง )
 • Forget + gerund ( ลืมสิ่งที่ได้ทำไปแล้ว )
 • Remember + infinitive ( จำได้ที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง )
 • Remember + gerund ( จดจำสิ่งที่ทำไปแล้วได้ )
 • Try + infinitive ( พยายามทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง )
 • Try + gerund ( ทดลองทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง )

ตัวอย่างเช่น

 • The government tries to promote the use of gasohol.
  (รัฐบาลพยายามโปรโมตการใช้แก๊สโซฮอล์)
 • Many people have tried using gasohol and found it quite cost-effective.                       
  (หลาย ๆ คนลองใช้แก๊สโซฮอล์แล้วพบว่ามันคุ้มค่า)


หลังจากอ่านบทความนี้ เพื่อน ๆ ก็คงเข้าใจกันมากขึ้น อย่าลืมนำไปใช้กันนะ

Share
.