Affect Vs Effect ใช้ต่างกันอย่างไร

4321

Affect Vs Effect ใช้ต่างกันอย่างไร

            Affect Vs Effect สองคำนี้แม้แต่เจ้าของภาษาก็ยังสับสนและบางครั้งก็นำมาใช้ผิดก็มี เพราะสองคำนี้ทำหน้าที่ต่างกัน (Part of speech) คำหนึ่งเป็นคำนาม อีกคำเป็นกริยา แถมหน้าตายังกับแฝด ต่างกันตรง a และ e นี่แหละ ดังนั้นสำคัญมากที่เราจำเป็นต้องรู้ว่าทั้งสองคำนี้ต่างกันตรงไหน และใช้ต่างกันอย่างไร วันนี้เราสรุปเนื้อหาเกี่ยวทั้งสองคำมาในรูปแบบที่ง่ายขึ้นกว่า

.

            Affect  

ใช้เป็น Verb ที่มีความหมายว่า “ส่งผลกระทบ” ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือการทำให้บางอย่างเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

Affect  (V.) to have an influence on someone or something, or to cause a change in someone or something

เราใช้ Affect ในการพูดถึงอะไรได้บ้าง?

  • Physical ทางกายภาพ คือ ลักษณะภายนอกที่เราเห็นได้อย่างชัดเจน
  • Mental  ทางกระบวนการความคิด
  • Psychological  ทางความรู้สึก ทางด้านจิตใจ

ยกตัวอย่าง

  • Both buildings were badly affected by the fire.อาคารทั้งสองได้รับผลกระทบจากไฟไหม้อย่างร้ายแรง

(ส่งผลกระทบทางกายภาพPhysical สิ่งที่เราได้ด้วยตา )

  • I was deeply affected by the film ภาพยนตร์เรื่องนี้มีอิทธิผลต่อจิตใจของฉัน

(ส่งผลกระทบทางความรู้สึก ทางด้านจิตใจ Psychological ผลกระทบจากการชมภาพยนตร์อาจสร้างความสะเทือนใจ ทำให้จิตใจรู้สึกอินไปกับมัน)

  • The divorce affected every aspect of her life. การหย่าร้างส่งผลต่อชีวิตหล่อนทุกด้าน

(ส่งผลกระทบทั้งด้านกระบวนการคิด Mental และความรู้สึกทางใจ Psychological)

            Effect

Effect แปลว่า ผลกระทบ หรือ การเปลี่ยนแปลงของบางสิ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือบางอย่างได้เกิดขึ้น 

Effect (n.) the result of a particular influence

Effect สามารถใช้ในการพูดถึง ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสามอย่างข้างต้นที่เหมือนกับ Affect นั่นก็คือ

  • Physical ทางกายภาพ คือ ลักษณะภายนอกที่เราเห็นได้อย่างชัดเจน
  • Mental  ทางกระบวนการความคิด
  • Psychological  ทางความรู้สึก ทางด้านจิตใจ

ยกตัวอย่าง

The radiation leak has had a disastrous effect on the environment. การรั่วไหลของรังสีมีผลร้ายต่อสิ่งแวดล้อม

(ผลกระทบทางกายภาพ Physical ผลกระทบของรังสีที่ทำร้ายสิ่งแวดล้อม)

I think I’m suffering from the effects of too little sleep.ฉันคิดว่าฉันกำลังทุกข์ทรมานจากผลของการนอนน้อยเกินไป

(ผลกระทบทางกายภาพ Physical และผลกระทบทางสภาพจิตใจ เพราะทั้งร่างกายและจิตใจถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดทุกข์ทรมานอีกสิ่งหนึ่งก็จะป่วยตาม)

I tried taking tablets for the headache but they didn’t have any effect

ฉันลองกินยาแก้ปวดหัว แต่ก็ไม่มีผลใด ๆ (didn’t have any effect ไม่เกิดผล)

วิธีแยกว่าอันไหนคือ คำนาม และ อันไหน เป็น กริยา

Effect เป็นคำนาม ดังนั้นสังเกตคำที่อยู่ข้างหน้า ดังนั้นคำนามต้องนำหน้าด้วย Determiner หรือ Adjective เสมอ เช่น 

I tried taking tablets for the headache but they didn’t have any effect. (any เป็น Determiner) วิธีนี้สามารถใช้ได้กับทุกคำนามเลย

Affect ทำหน้าที่เป็น Verb ดังนั้น มักจะมี Adverb มาขยาย เช่น

Both buildings were badly affected by the fire. อาคารทั้งสองได้รับผลกระทบจากไฟไหม้อย่างร้ายแรง (badly เป็น Verb วางอยู่หน้า Verb affected)

ทดสอบความเข้าใจ

  1. จงเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง “She has a lot of confidence, which she uses to good_____”

A. effect          B. affect

2. จงเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง “Researchers are looking at how a mother’s health can  _______the baby in the womb.”

A. effect                      B. affect

3. จงเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง “Farmers and market gardeners have been badly______by the drought.”

A. affected      B. effected

มาดูเฉลยกัน !

เฉลย 1.A 2.B       3.A 

Share
.