สรุป! Need Vs Require ต้องการเหมือนกันแต่ใช้ต่างกัน

6892

สรุป! Need Vs Require ต้องการเหมือนกันแต่ใช้ต่างกัน

อย่างที่เราทราบกันดี Need และ Require ใช้เป็นคำกริยาที่พ้องความหมายกัน นั่นก็คือ “ต้องการ” หรือเป็น Synonym ของกันและกันเลยก็ว่าได้ อย่างไรก็ตามคำสองคำนี้ก็มีหลักการใช้ที่ต่างกันอยู่ จนบางครั้งพบว่าหลายคนใช้ Need และ Require กับบริบทที่ไม่เหมาะสมกัน 

.

ซึ่งเราได้รวบรวมความแตกต่างของทั้งสองคำและหลักการใช้มาให้ เพื่อให้ทุกคนได้รู้จักและศึกษาเพื่อจะได้นำไปใช้ได้อย่างถูกวิธี

ขั้นตอนแรกเรามาดู Need กันก่อน เราจะยกตัวอย่างและถอดความจากประโยคเพื่อให้เห็นภาพและเข้าใจง่ายกว่าเดิม

ยกตัวอย่าง


I need a glass of water. (= I want / desire / would like a glass of water because it’s important)

ฉันอยากได้น้ำสักแก้ว  (= ฉันต้องการ / ปรารถนา / ต้องการน้ำสักแก้วเพราะมันสำคัญ)

เพราะเราต้องกินน้ำ น้ำเป็นส่วนสำคัญของร่างกาย


The cat needs some food. (= It wants / desires / would like food because it’s important) 

แมวต้องการอาหารบางอย่าง (= ต้องการ / ปรารถนา / ต้องการอาหารเพราะมันสำคัญ)

เพราะอาหารสำคัญกับมัน

จากที่เราได้ยกตัวอย่างให้ดู ทั้งสองประโยคทั้งคนและแมวใช้ need เหมือนกันเลย เพราะว่า Need ใช้กับ การต้องการบางสิ่งบางอย่างด้วยความรู้สึกด้วยความตั้งใจ และมันก็คือความรู้สึกอยากนั้นแหละ ดังนั้นสรุปง่ายๆเลยก็คือ สิ่งมีชีวิตเท่านั้นที่จะรู้สึกอยากรู้สึกว่าตนเองต้องการอะไรบางอย่าง 

ดังนั้น Need ใช้กับสิ่งมีชีวิต

ข้อควรระวัง

แม้ว่า need จะใช้กับสิ่งมีชีวิตเท่านั้น แต่ข้อยกเว้นสำหรับคำนามบางชนิดที่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตแต่สามารถต้องการบางอย่างคล้ายกับคนภาษาอังกฤษเรียกว่า non-human objects ในกรณีนี้สามารถใช้ need ได้เช่นกัน

ยกตัวอย่างเช่น

 • Your car needs oil. เราของคุณต้องเติมน้ำมัน
 • The trees need water and sunshine. ต้นไม้เหล่านี้ต้องการน้ำและแสงแดด 
 • Your room needs cleaning. ห้องของคุณต้องการการทำความสะอาด

In both these sentences, we seem to be giving the subjects (car, trees) the ability to need something, as if it were a person. These may be exceptions to the above rule.

จึงเป็นข้อยกเว้นสำหรับสองประโยคนี้ เพราะเป็น ทั้งรถ,ต้นไม้ และห้อง ความต้องการบางอย่างที่คล้ายกับคน

Require 

มาดูตัวอย่างประโยคของ Require กันต่อ

Being a doctor requires patience. การเป็นหมอต้องใช้ความอดทน

สังเกตง่ายก็คือ Being a doctor ไม่ใช่สิ่งมีชีวิต ไม่สามารถที่จะรู้สึกหรือตั้งใจขึ้นมาด้วยตนเองได้ ดังนั้นใช้ require 

To Require = To Cause to Be Necessary เพื่อทำให้เกิดความจำเป็นขึ้น

ยกตัวอย่างเช่น

My job requires computer skills. งานของฉันต้องใช้ทักษะทางคอมพิวเตอร์

ดังนั้น

require ใช้กับทั้ง สิ่งมีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิต และมีความเป็นทางการมากกว่า need

ทดสอบความเข้าใจ

 1. จงเติมข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้อง The meeting will ________ at least an hour. 

 A.require B. need

2. จงเติมข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้อง Babies _________ constant care. 

A.need B. require

3. ประโยคต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง?

A. This job needs patience. B.My boss needs the report by 5 p.m.

เฉลย 1.A     2.A.       3. B.
Share
.