สรุป! Must not VS Don’t have to ที่หลายคนไม่รู้

14477

สรุป! Must not VS Don’t have to ที่หลายคนไม่รู้

Must and have to แปลว่า ต้องเหมือนกัน แต่เมื่อเป็นประโยคปฏิเสธ Must not and Don’t have to นั่นมีความหมายของที่แตกต่างจากเดิม และนอกจากสองคำนี้มีหลักการใช้แตกต่างจาก Must and have to อย่างชัดเจน และเป็นเรื่องที่หลายคนเข้าใจผิดและนำมาใช้ผิดกันอยู่บ่อยๆ ซึงวันนี้เราสรุปการใช้ Must not กับ Don’t have to มาฝากเพื่อจะได้เข้าใจหลักการใช้และนำมาใช้ได้อย่างถูกต้อง

.

Must not แปลว่าอะไร?

Must not หรือ Mustn’t แปลว่า “ต้องไม่” มีความหมายคล้ายกับ Do not ซึ่งเป็นการพูดถึงข้อห้ามที่ยึดถือปฏิบัติเป็นกฏที่ห้ามไม่ให้ทำ

Must not โครงสร้างของประโยค 

Subject+mustn’t+verb infinitive.

ยกตัวอย่าง

 • the librarian tells them they mustn’t make too much noise. บรรณารักษ์แจ้งกับพวกเขาว่าอย่าส่งเสียงดัง
 • You mustn’t leave litter lying around. คุณต้องไม่ทิ้งขยะเอาไว้
 • You mustn’t smoke at the hospital areas. คุณต้องไม่สูบบุหรี่บริเวณโรงพยาบาล
 • I mustn’t forget my ID card. ฉันต้องไม่ลืมบัตรประชาชน

Don’t have to แปลว่าอะไร?

Don’t have to/ Doesn’t have to แปลว่า “ไม่จำเป็นต้อง….” ทำหรือไม่ทำก็ได้ ไม่ได้มีความจำเป็นต้องทำ ไม่ได้มีกฏเกณฑ์มาบังคับให้ทำ 

โครงสร้างของ Don’t have to 

Subject ที่เป็นพหูพจน์+don’t have to+ verb infinitive.

Subject ที่เป็นเอกพจน์+ doesn’t have to + verb infinitive.

ยกตัวอย่าง

 • You don’t have to come early because the meeting starts in the afternoon. คุณไม่จำเป็นต้องรีบมาหรอกเพราะการประชุมเริ่มบ่ายโมง
 • I don’t have to tell you. This is my business. ฉันไม่จำเป็นต้องบอกคุณ นี่มันเรื่องของฉัน
 • She doesn’t have to go because the store is closing.  หล่อนไม่ต้องไปก็ได้ เพราะร้านค้าปิด
 • They don’t have to listen to the negative comments. พวกเขาไม่ความจำเป็นต้องฟังความคิดเห็นด้านลบ
 • You don’t have to wash the dishes, so I will do. เธอไม่ต้องล้างจานหรอก เพราะฉันจะทำเอง

สรุปได้ว่า

 • Must not = ห้ามทำ เป็นข้อห้าม
 • Don’t have to = ไม่จำเป็นต้องทำ ทำหรือไม่ทำก็ได้
 • ยกตัวอย่างเช่น You don’t have to do the housework but you mustn’t litter in the house.  คุณไม่ต้องทำงานบ้านก็ได้แต่ห้ามทิ้งขยะในบ้าน

ทดสอบความเข้าใจ

 1. You _____ use the phone while driving. จงเติบคำที่ถูกต้องลงในช่องว่าง?

A.don’t have to             B. must not

2. We have a lot of food for the party, so you_____ bring anything.จงเติบคำที่ถูกต้องลงในช่องว่าง?

A.don’t have to             B. must not

3. You _______ come to the office but you _____ forget to send the agenda. จงเติบคำที่ถูกต้องลงในช่องว่าง?

A. don’t have to ,must not       B. must not  ,don’t have to

เฉลยอยู่ข้างล่าง

เฉลย 1. B     2. A     3. A
Share
.