สรุปการใช้ Past Continuous Tense

3271

สรุปหลักการใช้ Past Continuous Tense

Past Continuous Tense คือ การพูดเรื่องราวที่ดำเนินอย่างต่อเนื่องในอดีตในช่วงเวลาที่ชัดเจน หรือการใช้เล่าเหตุการณ์สองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน โดยจะลักษณะอย่างไรนั้นมาดูรายละเอียดกันเลย

.

โครงสร้างประโยคบอกเล่าของ  Past Continuous Tense 

Subject+ was/were+Ving

ปกติการสร้างประโยคโดย Past Continuous Tense จะมีลักษณะโครงสร้างคล้ายกับ Past Simple โดยใช้ Verb to be ในรูปแบบของอตีตนั่นก็คือ Was/Were โดยที่มี Verb ing ตามหลังด้วย

ยกตัวอย่าง

I was studying in the sciences room at 9.00 a.m. ตอนเก้าโมงเช้าฉันกำลังเรียนอยู่ที่ห้องวิทยาศาสตร์

(เป็นการอธิบายว่าฉันเรียนอยู่ที่ห้องวิทยาศาสตร์ตั้งแต่เวลา 9 โมงเป็นต้นมา ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอดีตแและดำเนินการมาเรื่อยๆจนกระทั่งหมดคาบ)

สังเกตว่าในประโยคมีการระบุเวลาแบบเจาะจงในการอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต และนี่คือคอนเซ็ปหลักการใช้  Past Continuous Tense 

ยกตัวอย่างเพิ่มเติม

At 1 p.m. I was going to the museum. ตอนบ่ายโมงฉันกำลังไปพิพิธภัณฑ์

They were playing at the playground at 4 p.m. ตอนสี่โมงเย็นพวกเขากำลังเล่นอยู่ที่สนามเด็กเล่น

My colleague and I were starting the conference at 9 a.m. ตอนเก้าโมงเช้าเพื่อนร่วมงานและฉันกำลังเริมการประชุม

การพูดถึงเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตพร้อมกัน

  • พูดถึงเรื่องราวเกิดขึ้นและยังไม่จบลงแต่มีเหตุการณ์อื่นเข้ามาแทรก

โดยปกติในเรื่องราวเหล่านี้จะอยู่ในรูปแบบของ Complex sentence จะมีประโยคสองประโยคที่เกี่ยวเนื่องจาก โดยในบริบทนี้จะมีหนึ่งประโยคที่เป็น Past Simple และ Past Continuous รวมอยู่ในประโยคเดียวกัน โดยมี when(เมื่อ) while(ในขณะที่) วางคั่นอยู่ระหว่างประโยค

ยกตัวอย่าง

I read a novel while you were drying your hair. ฉันอ่านนิยายในขณะที่คุณกำลังเป่าผม

I read a novel = Past Simple (read เป็น V ช่องที่สอง read กริยาที่ไม่ผันรูป)

While Coordinating conjunction วางคั่นเพื่อเป็นบอกถึงการการแทรกเข้ามาของอีกเหตุการณ์

you were drying your hair = Past Continuous

ยกตัวอย่างเพิ่มเติม

She came while we were having dinner. หล่อนมาถึงในขณะที่พวกเขากำลังทานมื้อค่ำ

He danced on the bed while I was cleaning out my cupboards. เขาเต้นอยู่บนเตียงในขณะที่ฉันกำลังทำความสะอาดตู้อยู่

การพูดถึงเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตพร้อมกัน มักจะมีการใส่ Coordinating conjunction When/While วางอยู่ในประโยคเสมอ สามารถวางระหว่างสองประโยค หรือวางไว้หน้าประโยคก็ได้

โครงสร้างประโยคคำถามของ  Past Continuous Tense 

Was/Were + subject+ Ving

ยกตัวอย่าง

Were they working? 

โครงสร้างประโยคปฏิเสธของ  Past Continuous Tense 

Subject+was/were+not + Ving

ยกตัวอย่าง

She wasn’t coming. 

ทำไมถึงใช้ Past continuous Tense ในการเล่าเรื่องราวในอดีต

            หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมไม่ใช่ Past simple ในการเล่า ในเมื่อพูดถึงเรื่องราวในอดีตเหมือนกัน 

Past continuous Tense ใช้ในการอธิบายอย่างละเอียดทำให้ผู้ฟังเห็นภาพชัดมากกว่า หากเราต้องการเล่าเรื่องราวเป็นฉากเป็นตอนให้ใช้  Past continuos Tense ส่วน Past Simple ใช้ในการอธิบายลำดับเหตุการณ์ของการกระทำ กิจวัตรประจำวัน Time table

ทดสอบความเข้าใจ

1. จงเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง “When he arrived, his friends________ for him.”

A. were waiting                B. were waited

2. จงเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง “She _______lunch at 1 p.m.”

A. was sitting                      B. was having

3. จงเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง “I thought I heard him come in while we were relaxing.”

A. heard                               B. hear 

เฉลย 1. A              2.B          3.A
Share
.