สรุปกระชับ There is / There are สอนทีละขั้นตอน

5222

สรุป! หลักการใช้ There is/ There are ใช้อย่างไรไม่ให้งง

            There is/ There are กับข้อสงสัยทีหลายคนอยากรู้ ความแตกต่างในการเลือกใช้ ประโยคแบบไหนควรใช้ There is ประโยคแบบไหนควรใช้ There are

.

            วันนี้เราหาคำตอบมาฝากทุกคนแล้ว ต่อไปเราจะได้นำมาใช้แบบไร้ความกังวล 

There is/ There are หลักการใช้ขึ้นอยู่กับคำนามในประโยคนั้นๆ โดยที่ There is ใช้กับ Singular noun (คำนามเอกพจน์) และ Uncoutable noun (คำนามนับไม่ได้) และ There are ใช้กับ Plural noun (คำนามพหูพจน์) 

There is ใช้กับ Singular noun (คำนามเอกพจน์) และ Uncoutable noun (คำนามนับไม่ได้)

โครงสร้างในประโยคบอกเล่า

There is + Singular noun/ Uncountable noun

ยกตัวอย่าง

  • There is a bird on the porch. มีนกหนึ่งตัวอยู่ที่ระเบียง

 bird เป็น Singular noun ดังนั้นประโยคนี้จึงใช้ There is

  • There is a phone on the table. มีโทรศัพท์วางอยู่บนโต๊ะ

phone เป็น Singular noun ดังนั้นประโยคนี้จึงใช้ There is

  • There is a chair in the bedroom. 

chair เป็น Singular noun ดังนั้นประโยคนี้จึงใช้ There is

There is + Uncountable noun คำนามนับไม่ได้

ยกตัวอย่าง

  • There is chocolate in Oreo. มีช็อคโกแลตอยู่ในออรีโอ้

chocolate เป็น Uncountable noun ดังนั้นประโยคนี้จึงใช้ There is

  • There is meat in the fridge

meat เป็น Uncountable noun ดังนั้นประโยคนี้จึงใช้ There is

  • There is some cheese on the table.

 Chese เป็น Uncountable noun ดังนั้นประโยคนี้จึงใช้ There is

There are ใช้กับ Plural noun คำนามพหูพจน์

โครงสร้างประโยค

There are + plural noun

ยกตัวอย่าง

  • There are two desks in the living room.

 desks เป็น plural noun ดังนั้นประโยคนี้จึงใช้ There are

  • There are several tourist attractions in the small population.

 tourist attractions เป็น plural noun ดังนั้นประโยคนี้จึงใช้ There are

  • There are many people at the train station.

 people เป็น plural noun ดังนั้นประโยคนี้จึงใช้ There are

  • There are many benefits for reading. การอ่านหนังสือมีประโยชน์มากมาย

 benefits เป็น plural noun ดังนั้นประโยคนี้จึงใช้ There are

There are ในหลายประโยคมักจะมี Determiner (คำที่วางไว้หน้าคำนาม เพื่อบ่งบอกว่าประเภทของคำนาม) ซึ่งในการใช้ There are จะเป็น Determiner ประเภท Quantifiers ที่แสดงถึงจำนวนและปริมาณ ยกตัวอย่างเช่น several, many, a lof of, some, any, etc. 

ทดสอบความเข้าใจ

1. จงเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง “There __ a lot of people in this elevator.”

A. are  B. is

2. จงเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง “There ___ a wide variety of flavors to choose from.”

A. is        B. are

3. จงเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง “There ___ many opportunities to learn at this company.”

A. are  B. is

เฉลย 1. A           2.A      3.A

Share
.