การวางตำแหน่งคำประเภทต่างๆในประโยคภาษาอังกฤษ

6214

Grammar การวางตำแหน่งคำในประโยค

            วันนี้เรารวบรวมสูตรการวางตำแหน่งคำในประโยคที่โจทย์มักถาม เช่น หลัง For ต้องตามด้วยอะไร หลัง To ต้องตามด้วยอะไร ซึ่งมีสูตรวิธีการจำที่ตายตัว เป็นทริคเล็กๆน้อยที่ช่วยให้เรา สามารถที่จะนำใช้เวลาที่ทำข้อสอบภาษาอังกฤษได้

.

The+noun 

“The” เป็นคำนำหน้าคำนาม (article) ที่ใช้ได้กว้างไม่ว่านามนั้นจะขึ้นต้นด้วยสระหรือพยัญชนะนามนับได้หรือนับไม่ได้หรือจะเป็นเอกพจน์พหูพจน์ก็ใช้ “the” ได้ทั้งนั้นเมื่อใช้ “the” แล้วจะทำให้นามนั้นมีความหมายชี้เฉพาะเจาะจงทันที

ยกตัวอย่างเช่น

  • The government 

The government is the system or group of people governing an organized community, generally a state. รัฐบาลคือระบบกลุ่มคนที่ปกครองชุมชนที่มีการจัดตั้งโดยทั่วไป

  • The policy

A policy is a deliberate system of principles to guide decisions and achieve rational outcomes. นโยบายคือระบบหลักการโดยเจตนาเพื่อชี้นำการตัดสินใจและบรรลุผลลัพธ์ที่เป็นเหตุเป็นผล

The + adjective 

The นอกจากสามารถวางหน้าคำนามได้แล้ว ยังสามารถวางหน้า adjective คำคุณศัพท์ได้อีกด้วย 

ใช้นำหน้าคำคุณศัพท์ขั้นสูงสุด (Superlative degree)

  • Mount Everest is the highest mountain in the world. ภูเขาเอเวอร์เรสต์เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในโลก

highest (adj.) แปลว่า ที่สูงที่สุด

  • The most important thing to be successful is practicing. การฝึกฝนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของการประสบความสำเร็จ

Adverb สามารถวางไว้หน้าหรือหลัง Verb ก็ได้ เพราะ Adverb ทำหน้าที่ขยาย Verb

ยกตัวอย่าง

They played extremely well.

played ทำหน้าเป็น verb ส่วน extremely ทำหน้าที่เป็น adv.

Adverb สามารถวางไว้หน้าหรือหลัง Adjective ได้เช่นกัน

เพราะนอกจาก adv. สามารถขยายคำกริยาได้แล้ว ยังสามารถขยายคำ Adjective ได้อีกด้วย

ยกตัวอย่าง

If you’re not fully satisfied with your purchase, we’ll refund your money.

satisfied ทำหน้าเป็น adj. ส่วน extremely ทำหน้าที่เป็น adv.

 To มักตามด้วย Verb infinitive

ยกตัวอย่าง

Sadly, she didn’t live to see her grandchildren.

I need to eat something first. 

หลัง preposition ต้องตามด้วย Noun/ V.ing 

ยกตัวอย่าง

She is good at speaking French. 

at เป็น preposition ตามด้วย speaking ที่เป็น gerund

A young girl came up to me and asked for money.

For เป็น preposition ตามด้วย money ที่เป็น noun

ทดสอบความเข้าใจ

  1. จงเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง

She is ____ cutest girl and she is good __ cooking.

A. the, for            B. the, at

2. จงเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง

She’s _______ mad when he asks ____ money.

A. completely, for          B. sadly, for

3. จงเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง

He’d______  changed- I didn’t recognize him.

A. completely     B. surprisingly

เฉลย

  1. A         2. A     3. A
Share
.