สรุป! หลักการใช้ Past Perfect Tense

5223

Past Perfect Tense เป็นเรื่องที่หลายคนบอกว่ายากและซับซ้อนเกินไปซึ่งโดยปกติเรามักจะคุ้นชินกับการพูดถึง Past Simple Tense มากกว่าในการพูดถึงอดีต ซึ่ง Past Perfect Tense ก็ใช้ในการพูดสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตเช่นกัน แต่จะมีรายละเอียดอย่างไรนั้น มาดูกันเลยค่ะ

โครงสร้างของ Past Perfect Tense ในประโยคบอกเล่า

.

Subject+had (Auxiliary Verb)+Verb participle(V.3)

ยกตัวอย่าง

She had eaten the entire piece of cake. 

 • she =Subject
 • had = Auxiliary Verb
 • eaten = Verb participle(V.3)
 • the entire piece of cake. = Object

ยกตัวอย่างประโยคเพิ่มเติม

 • You had met them before. คุณเคยพบพวกเขามาก่อนแล้ว
 • They had gotten married. พวกเขาแต่งงานกันแล้ว
 • He had been working for more than 11 hours. เขาทำงานมานานกว่า 11 ชม.แล้ว

โครงสร้างของ Past Perfect Tense ในประโยคคำถาม

Auxiliary Verb+Subject+Verb participle(V.3)

ยกตัวอย่าง

Had he earned your money before? เขาได้ยืมเงินคุณมาก่อนหน้านี้ไหม?

 • Had =Auxiliary Verb
 • he = Subject
 • earned= Verb participle
 • your money before = Object and adverb
 • ? = question mask จบประโยคคำถามอย่าลืมใส่เครื่องหมายคำถามด้วย

ยกตัวอย่างประโยคเพิ่มเติม

 • Had she gone through surgery? เธอเคยได้รับการผ่าตัดหรือไม่?
 • Had you washed your hands before? คุณได้ล้างมือมายัง?

โครงสร้างของ Past Perfect Tense ในประโยคปฏิเสธ

Subject+had (Auxiliary Verb)+not+Verb participle(V.3)

ยกตัวอย่าง

She had not eaten the entire piece of cake.

 • she= Subject
 • had not =Auxiliary Verb+not+Verb participle(V.3)
 • eaten = Verb participle(V.3)
 • the entire piece of cake.= object

ยกตัวอย่างเพิ่มเติม

 • You had not met them before. คุณไม่เคยพบพวกเขามาก่อน
 • They had not gotten married. พวกเขายังไม่แต่งงานกัน

Past Perfect Tense ใช้กับเหตุการณ์ใด?

            Past Perfect Tense ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้ว ร่วมอยู่กับเหตุการณ์ที่พึ่งผ่านไปมาดๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีการใช้ร่วมกับ Past simple tense

ยกตัวอย่าง

The storm destroyed the sandcastle that we had built .พายุทำลายปราสาททรายที่เราได้ก่อไว้

The storm destroyed the sandcastle = Past simple tense พูดถึงสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วและมันจบไปแล้ว พายุได้ทำลายปราสาทลง ปราสาทอันนั้นพังลงแล้วเรียบร้อย

that we had built = Past Perfect Tense ปราสาทอันที่เราสร้างเสร็จแล้วและมันถูกพายุพัดพังทำลายไปแล้ว 

สังเกตว่า ประโยคที่ใช้ Past Perfect Tense จะเป็นการพูดถึงเรื่องราวของสองเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นติดๆกัน เป็นเรื่องราวที่ส่งผลต่อกัน

ยกตัวอย่างเพิ่มเติม

When she went out to play, she had already done her homework. หล่อนออกไปเล่นข้างนอกเมื่อหล่อนทำการบ้านเสร็จแล้ว

หมายเหตุ :  สามารถใช้ adverb เช่น already, just, never, previously กับ Past Perfect Tense โดยจะถูกใส่ระหว่าง “had” กับ verb Past Participle และเรายังจะสามารถใช้ “yet” ในท้ายประโยคได้ 

I could not remember the poem we had learned the week before. ฉันจำบทกวีที่เราได้เรียนเมื่อสัปดาห์ก่อนไม่ได้แล้ว

ทดสอบความเข้าใจ

1. เติมคำในช่องในถูกต้องตามหลัก Past Perfect Tense “The children ___1___ the chestnuts that ___2___from the tree.”

A. collected, had fallen         B. had fallen, collected

2. เติมคำในช่องในถูกต้องตามหลัก Past Perfect Tense “The waiter _______ a drink that I had not ordered.”

A. Bring             B. Brought

3. เติมคำในช่องในถูกต้องตามหลัก Past Perfect Tense “The doctor took off the plaster that he _______ on six weeks before.”

A. had put           B. has been put

เฉลยอยู่ข้างล่าง

เฉลย

1. A. collected, had fallen         2. B. Brought              3. A. had put

Share
.