พลังแห่ง Gerund! เปลี่ยน Verb ให้เป็น Noun

2995

หายสงสัย! ทำไม Verb ถึงกลายเป็นคำนามไปได้

            เคยสงสัยมั้ย! ว่าทำไมจู่ๆ Verb ถึงกลายเป็น Noun ไปได้ และนี่คือสิ่งที่ข้อสอบชอบออกและมันเป็นกับดักที่ทำให้เราตอบผิด Verb ที่เติม ing เรามักจะจำว่ามันทำหน้าที่เป็น Verb ในประโยคที่เป็น Present Continuous Tense ซึ่งที่จริงแล้วมันไม่ได้ทำหน้าเป็น Verb ได้เพียงอย่างเดียว แต่ยังสามารถทำหน้าที่เป็นคำนาม ในรูปแบบของ Gerund ซึ่งมีรายละเอียดอย่างไรนั้นเราจะบอกทุกคน

.

            Gerund คืออะไร

Gerund คือ คำที่ทำหน้าที่เป็นคำนาม ดังนั้น Gerund สามารถทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคเป็นกรรม และสามารถวางไว้ขึ้นหน้าประโยค กลางประโยค และท้ายประโยคได้เช่นเดียวกับคำนาม

      โดยมีรูปร่างหน้าตา เช่นเดียวกับ Verb(ing) เช่น Running, Listening, Reading, Speaking เป็นต้น

Gerund ที่ทำหน้าที่เป็น ประธานของประโยค (Subject)

ยกตัวอย่าง

 • Studying online is far more effective than studying on campus. 

การเรียนออนไลน์มีประสิทธิภาพมากกว่าการเรียนในมหาวิทยาลัย

 • Listening is a more complex process than hearing. การฟังเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนกว่าการได้ยิน
 • Eating is a necessity but cooking is an art. การฟังเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนกว่าการฟัง

Gerund ที่ทำหน้าที่เป็น กรรม (object)

            แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

 1. เป็นกรรมของ transitive verb (กริยาที่ต้องการกรรมมารองรับ) 

หมายเหตุ กริยาที่ต้องมีกรรมมารองรับคือ กริยาที่ต้องมีกรรมเข้ามาในประโยคจึงจะไดใจความที่สมบูรณ์ เช่นคำว่า enjoy read stop เป็นต้น

ยกตัวอย่าง

We enjoy sunbathing because it stimulates keratinocytes. เรามีความสุขกับการอาบแดดเพราะมันกระตุ้นเซลล์คีราติโนไซต์

Enjoy = transitive verb

Sunbathing = การอาบแดด

I can’t help falling in love with you. ฉันไม่อาจหยุดตกหลุกรักคุณได้หรอก

 • Can’t help = transitive verb
 • Falling = การตกหลุม 

2. เป็นกรรมของ preposition โดยปกติแล้วสิ่งที่ต้องตามหลัง Preposition ต้องเป็นคำนามเท่านั้น ซึ่งเมื่อ Verb เปลี่ยนรูปมาเป็น Gerund แล้วก็จะทำให้สามารถใช้ Gerund ตามหลังคำบุพบทได้เลย

ยกตัวอย่าง

 • I’m not good at giving presentations. ฉันไม่ถนัดในเรื่องของการนำเสนองาน
 • She arrived at Chiang Mai after driving all day. หล่อนมาถึงเชียงใหม่หลังจากการขับรถมาทั้งวัน

การใช้ Gerund ตามหลังด้วย  Adj. 

ยกตัวอย่าง

 • We are interested in showing gymnastics. พวกเราสนใจในการแสดงกายกรรม
 • She’s afraid of meeting new people. หล่อนกลัวการรู้จักผู้คนใหม่ๆ

การใช้ Gerund เพื่อเติมเต็มประโยค โดยปกติจะตามหลัง Verb to be

ยกตัวอย่าง

 • The experience is learning. ประสบการณ์คือการเรียนรู้
 • The most important thing to succeed is practicing. สิ่งสำคัญที่สุดของความสำเร็จคือการฝึกฝน

ทดสอบความเข้าใจ

1. แดนถนัดในเรื่องของการเล่นฟุตบอล ข้อใดถูกต้อง?

A. Dan is good at playing football. B. Dan is playing football very well.

2. ข้อใดต่อไปนี้ใช้ Gerund ที่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคได้อย่างถูกต้อง

A. Jane avoided talking to his boss. B. Greeting is very important for business.

3.  The most important thing about learning English is _______ .

A. understanding B. showing

เฉลย

1. แดนถนัดในเรื่องของการเล่นฟุตบอล ข้อใดถูกต้อง?

ตอบ Dan is good at playing football.

2. ข้อใดต่อไปนี้ใช้ Gerund ที่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคได้อย่างถูกต้อง?

ตอบ Greeting is very important for business.

3.  The most important thing about learning English is _______ .

ตอบ understanding

Share
.