คำศัพท์ที่ได้ยินบ่อยในวงการธุรกิจ

3049

ในการทำงานในวงการธุรกิจโดยปกติแล้วก็ต้องมีการพูดคุยสื่อสาร การประชุมทั้งภายในองค์กรและในปัจจุบันการทำธุรกิจเติบโตและมีการทำงานร่วมกับบริษัทที่เป็นคู่ค้าต่างประเทศมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นเราจึงต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางธุรกิจ ที่สำคัญอย่างยิ่งบริษัทส่วนใหญ่ในปัจจุบันผู้ที่มีความสามารถทางภาษาจะมีโอกาสได้นับคัดเลือกมากกว่าเสมอ เพราะบริษัทส่วนใหญ่จำเป็นต้องพึ่งพาบุคลากรที่มีความสามารถทางภาษาในการทำธุรกิจในปัจจุบัน

            ดังนั้นวันนี้ชวนมารู้คำศัพท์ที่สายธุรกิจต้องรู้

.

Agenda (n.) แปลว่า วาระการประชุม

สิ่งที่ช่วยให้มองเห็นรูปแบบการประชุมหรือภาพรวม โดยปกติแล้ว Agenda จะถูกส่งไปยังผู้เข้าร่วมประชุมก่อน เพื่อให้ผู้เขาร่วมทราบถึงองค์ประกอบของการประชุม ไม่ว่าจะเป็นหัวข้อ วัตถุประสงค์ กำหนดการวัน เวลา และสถานที่ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประจำเตรียมตัวให้พร้อม

ยกตัวอย่างเช่น

 • The question of quality is the main point on the agenda for this morning’s meeting.
 • คำถามเกี่ยวกับคุณภาพเป็นประเด็นหลักในวาระการประชุมในเช้านี้

Strategy (n.) แปลว่า กลยุทธ์

แผนการที่วางไว้เพื่อให้ธุรกิจบรรลุตามเป้าหมาย

ยกตัวอย่างเช่น

 • Our team is working on marketing strategies to improve the circulation.
 • ทีมของเรากำลังดำเนินการตามกลยุทธ์การตลาดเพื่อพัฒนายอดขายสินค้า

Circulation (n.) แปลว่า ยอดขายสินค้า

ยกตัวอย่างเช่น

 • The cosmetics’ circulation has risen dramatically.
 • ยอดขายเครืื่องสำอางค์เพิ่มขึ้นอย่างมาก

Transaction (n.) แปลว่า ธุรกรรม

ยกตัวอย่าง

การเจรจาซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือการติดต่อธุรกรรม กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร

ยกตัวอย่างเช่น

 • We need to monitor the transaction before making an agreement .
 • เราจำเป็นต้องตรวจสอบการทำธุรกรรมก่อนทำข้อตกลง

Launch (n.) การเปิดตัวสินค้า

ยกตัวอย่างเช่น

 • Planning is important because  it’s the secret to a successful brand launch.
 • การวางแผนมีความสำคัญเนื่องจากเป็นเคล็ดลับในการเปิดตัวสินค้าได้อย่างสำเร็จ

 Budget (n.) งบประมาณ

การวางแผนทางการเงินในช่วงเวลาที่กำหนด เช่น ปริมาณรายได้ ปริมาณทรัพย์สิน

ยกตัวอย่างเช่น

 • We managed to complete our brand launch well within budget.
 • เราจัดการงานเปิดตัวสินค้าได้อย่างดีภายใต้งบประมาณที่กำหนด

R&D  การค้นคว้าและพัฒนา

ศัพท์ใหม่ของวงการธุรกิจ ย่อมาจาก Research and Development หรือการค้นคว้าและพัฒนานั่นเอง

R&D is the part of a business that tries to find ways to improve existing products, and to develop new ones.

ยกตัวอย่างเช่น

 • The new project of this company is expanding research and development products. 
 • โครงการใหม่ของบริษัทแห่งนี้คือการวางแผนวิจัยและพัฒนาสินค้า

Profit (n.) แปลว่า กำไร

ยกตัวอย่าง

 • We make a big profit from selling waste material to companies.
 • เราทำกำไรได้มากจากการขายวัสดุเหลือใช้จากบริษัท

Shareholder (n.) แปลว่า หุ้นส่วน

a person who owns shares in a company and therefore gets part of the company’s profits and the right to vote on company. 

ผู้ที่เป็นหุ้นส่วนในบริษัทที่ได้รับส่วนหนึ่งของผลกำไรและมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงในบริษัท

ยกตัวอย่าง

 • Shareholders will be voting on the electing a CEO next month. 
 • ผู้ถือหุ้นจะทำการเลือก CEO เดือนหน้า

Share
.