ความบกพร่องด้านต่างๆ เขาเรียกกันว่าอย่างไร พร้อมวิธีใช้และประโยคตัวอย่าง

2982

เวลาที่เราต้องการจะบอกลักษณะความผิดปกติที่จัดอยู่ในความบกพร่องทางร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นความบกพร่องทางการพูด ความบกพร่องทางสายตา และความบกพร่องทางการได้ยิน เคยสงสัยกันมั้ย ว่าภาวะการบกพร่องต่างๆภาษาอังกฤษมีคำว่าอะไรบ้าง

Speech-impaired, Visually-impaired, hearing-impaired ทั้งหมดนี้เป็นการลักษณะการบกพร่องทางร่างกายทางด้านต่างๆ ใช้ต่างกันอย่างไรและมีความหมายว่าอะไรบ้าง

.

มาเริ่มที่คำแรกกันเลย

1. Speech- impaired = บกพร่องทางการพูด

บุคคลที่มีความบกพร่องในการเปล่งเสียงพูด ปัญหาความลำบากในการออกเสียง เช่น พูดไม่ชัด ติดอ่าง พูดติดขัด พูดตะกุกตะกัก ไม่สามารถพูดได้อย่างราบรื่น

ตัวอย่างประโยคบกพร่องทางการพูด

A group of speech-impaired actors proves that silence is no barrier to expression.

กลุ่มนักแสดงที่บกพร่องทางการพูด พิสูจน์ให้เห็นว่าความเงียบไม่ใช่อุปสรรคของการแสดง

คำศัพท์ที่มีในประโยค

1. Actors (N) นักแสดง

2. Prove (V) พิสูจน์

3. Silence (N) ความเงียบ

4. Barrier (N) อุปสรรค

5. Expression (N) การแสดง         

คำศัพท์น่ารู้

1. Stutter (N,V) พูดติดอ่าง, คนติดอ่าง

2. Tongue-tied (ADJ) พูดติขัด

2. Visually impaired = บกพร่องทางสายตา 


การสูญเสียการมองเห็นซึ่งเกิดจากโรค การบาดเจ็บ หรือเป็นมาแต่กำเนิด การสูญเสียการมองเห็นตั้งแต่การมองเห็นบ้างเล็กน้อยหรือที่เรียกว่า “กลุ่มสายตาเลือนราง” (Low Vision) กลุ่มนี้ไม่สามารถเขียนหรือพิมพ์ในระยะปกติได้ ต้องใช้อุปกรณ์ช่วย เช่น แว่นสายตาและอักษรเบรลล์ นอกจากนี้การสูญเสียการมองเห็นระดับรุนแรงที่สุดหรือตาบอดสนิท (Totally Blind) จำเป็นต้องเรียนรู้ผ่านอักษรเบรลล์เท่านั้น

ตัวอย่างประโยคบกพร่องทางสายตา

Last year, I took the opportunity to go on a missionary trip to Asia to work with orphans who are visually impaired

เมื่อปีที่แล้วฉันมีโอกาสเดินทางไปเผยแผ่ศาสนาที่เอเชียเพื่อทำงานร่วมกับเด็กกำพร้าที่พิการทางสายตา

คำศัพท์ที่มีในประโยค

1. Opportunity (N) โอกาส

2. Missionary (ADJ) เกี่ยวกับการเผยแผ่ศาสนา

3. Trip (N) เดินทาง

4. Orphan (N) เด็กกำพร้า

คำศัพท์น่ารู้

1. Low Vision (N)กลุ่มสายตาเลือนราง

2. Totally Blind (N) ตาบอดสนิท

3. Eyeglasses (N) แว่นสายตา

4. Braille (N) อักษรเบลล์

3. Hearing-impaired = บกพร่องทางการได้ยิน

บุคคลที่ไม่สามารถได้ยินเสียงเทียบเท่ากับบุคคลปกติ หรือผู้ที่มีอาการหูตึงไปจนถึงผู้ที่สูญเสียการได้ยินอย่างรุนแรง ซึ่งเป็นสาเหตุของความยากลำบากในการได้ยินเสียง ซึ่งเกิดขึ้นได้จากพันธุกรรม โรค และอุบัติเหตุ ผู้บกพร่องทางการได้ยินที่อยู่ในระดับหูตึงจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยฟังในการดำเนินชีวิต

 ตัวอย่างประโยคบกพร่องทางการได้ยิน

‘Open captioning appears along the bottom of the screen for hearing impaired visitors.’

“คำบรรยายจะปรากฏขึ้นที่ด้านล่างของหน้าจอสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน”

  คำศัพท์ที่มีในประโยค

1. Captioning (N) คำบรรยาย

2. Appear (V) ปรากฏ

3. Bottom (N) ด้านล่าง

4. Screen (N) หน้าจอ

คำศัพท์น่ารู้

1.Hard of hearing (ADJ) หูตึง ได้ยินไม่ชัด

2. Deaf (ADJ)หูหนวก

3.Audiphone (N) เครื่องช่วยฟัง

  • Speech-impaired, Visually-impaired, hearing-impaired ทั้งหมดนี้เป็นคำนาม

เติม article a/an/the ได้เลย

Share
.