โครงสร้าง Subjunctive Mood ประโยคที่แสดงความปรารถนา

3947

Subjunctive Mood คือ ประโยคที่แสดงความปรารถนา จินตนาการ แนะนำ คำสั่ง

กฎของ Subjunctive Mood

.

1. ไม่ผันตามพจน์ (เอกพจน์/พหูพจน์)

Ex. Her dad recommended she study more to get good grades. (พ่อของเธอแนะนำว่าให้ตั้งใจเรียนให้มากขึ้นเพื่อได้เกรดที่ดี)

2. ไม่ผันตาม Tense

Ex. Yesterday I suggested that you see a doctor. (เมื่อวานฉันแนะนำให้คุณไปพบหมอ)

Subjunctive Sentence แบ่งเป็น 3 ประเภทด้วยกัน

1. Present Subjunctive จะใช้กริยา Infinitive without to โดยไม่มีการเติม s/es ที่กริยาในประโยคที่อยู่หลัง that แม้ว่าประธานจะเป็นเอกพจน์ก็ตาม และไม่มีการผันตาม Tense และหากในประโยคมี Verb to be จะใช้ be

โครงสร้าง Present Subjunctive

ตามหลัง Verb + that ในโครงสร้าง S + verb + that + subject + (should) + infinitive without to (V1 ที่ไม่มี to นำหน้า)

หมายเหตุ : อาจใช้ should หรือฟอร์มของกริยาตาม Tense และละ that ในประโยคได้

ประโยค Present Subjunctive มักตามหลัง Verb เหล่านี้ suggest, insist, recommend, advise, ask, command, order, request

ตัวอย่าง

He insisted that she come to the party. (เขายืนกรานว่าเธอควรมางานปาร์ตี้)

ตามหลังคำ Adjective ในโครงสร้าง It is/was + Adjective + that + subject + infinitive without to

ประโยค Present Subjunctive มักตามหลัง Adjective เหล่านี้

  • necessary that – จำเป็นที่
  • advisable that – สมควรที่
  • crucial that – จำเป็นที่
  • essential that – จำเป็นที่

ตัวอย่าง It’s important that you not be late for work. (มันเป็นสิ่งสำคัญที่คุณไม่ควรมาทำงานสาย)

2. Past Subjunctive และ Past Perfect Subjunctive

Past Subjunctive เป็นประโยคแสดงความปรารถนาหรือเงื่อนที่ไม่เป็นจริงในปัจจุบัน จะใช้คำกริยาช่องที่ 2 (Past Simple Tense) โดยสังเกตจากคำเหล่านี้

  • wish, if, if only, as if – ถ้าหากว่า, ถ้าเพียงว่า
  • as if – ราวกับว่า, ประหนึ่งว่า
  • It’s time – ถึงเวลาแล้ว
  • It’s about time – จวนจะได้เวลาแล้ว
  • would rather – อยากที่จะ…มากกว่า

ข้อสังเกต : สำหรับ Verb to be ให้ใช้ were กับประธานทุกตัวทั้งเอกพจน์และพหูพจน์

ตัวอย่าง

If I were young, I could run fast. (ถ้าหากว่าฉันยังหนุ่ม ฉันจะวิ่งได้เร็ว)

If he were rich, she would marry him. (ถ้าเขารวย หล่อนจะแต่งงานกับเขา)

I would rather stay home tonight than go out. (ฉันอยากที่จะอยู่บ้านในคืนนี้มากกว่าที่จะออกไปข้างนอก)

3. Past Perfect Subjunctive เป็นประโยคแสดงความปรารถนาที่ไม่เกิดขึ้นจริง โดยใช้ had + V.3 (Past Perfect Tense) สังเกตได้จากคำเหล่านี้ wish, if only, as if, as though

ตัวอย่าง

If you had helped me, I would have finished my assignment earlier. (ถ้าคุณช่วยฉัน ฉันจะทำงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จก่อน)

I wish he had gone to the party last night. (ฉันอยากให้เขามางานปาร์ตี้เมื่อคืนนี้)

Share
.