เรียนรู้การใช้ OUGHT TO

2687

Ought to ถือว่าเป็น Semi-Modal Verb เพราะบางครั้งสามารถเป็นกริยาช่วยและในบางครั้งก็เป็นกริยาหลักได้ด้วย โดยความหมายของ Ought to หมายถึง ควรจะ

หรือใช้กล่าวถึงสิ่งที่ควรทำ โดย Ought to นั้นสามารถจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับ Should Must Can ได้ มาดูหลักการใช้ Ought to และตัวอย่างประโยคการใช้งานที่น่าสนใจกัน

.

สำหรับ Ought to นั้นสามารถแบ่งการใช้งานได้ 2 ลักษณะดังนี้

  • Ought to ที่ใช้สำหรับพูดถึงสิ่งที่ควรทำ

ตัวอย่าง

You ought to do more exercise.

We ought not to smoke.

You ought to admit that you made a mistake.

You ought not to call at this time.

We ought to pay Tom a visit before he leaves.

  • การใช้ในโครงสร้าง Ought to+ have + V.3 กล่าวถึงสิ่งที่ควรทำในอดีตแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ได้ทำ

ตัวอย่าง

You ought to have started an hour ago.

You ought to have told me that before.

We ought to have read the book.

You ought to have slept more.

He ought to have made allowances for his age

We ought to have talked it over much earlier.

Share
.