ความแตกต่างของ A lot of vs Lots of

4852

A lot of / Lots of + ได้ทั้งคำนามนับได้ และ คำนามนับไม่ได้

+ คำนามนับได้ (countable noun) หมายถึงของสิ่งนั้นมีจำนวนมาก และต้องใช้กับคำนามพหูพจน์เท่านั้น + Verb ที่ผันตามนามพหูพจน์ด้วย เช่น

.

A lot of guests have come to my house.

หรือ Lots of guests have come to my house.

+ คำนามนับไม่ได้ (uncountable noun) หมายถึงของสิ่งนั้นมีปริมาณมาก และต้องใช้กับคำนามเอกพจน์เท่านั้น + Verb ที่ผันตามนามเอกพจน์ด้วย เช่น 

There is a lot of water in the dam. 

หรือ There is lots of water in the dam.

อย่างไรก็ตาม อย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นว่า การใช้ Lots of นั้นค่อนข้างมีความสับสนสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาด จึงแนะนำให้ใช้คำเหล่านี้ทดแทน 

Much + uncountable noun

เช่น I don’t have much time.

Many + countable noun

เช่น Many people have come to my house.

* Much และ Many จะเป็นทางการมากกว่า A lot of และ Lots of และมักใช้ในภาษาเขียน

A plenty of + uncountable and countable noun

เช่น A plenty of water, A plenty of books คำนี้ค่อนข้างเป็นทางการเช่นกัน

Share
.