Until vs Till

1873

Until กับ Till แปลว่า “จนกระทั่ง” เหมือนกัน แต่ทั้งสองคำมีหลักการใช้แตกต่างกัน มาหาคำตอบกันกับ Engnow ว่า หลักการใช้ระหว่าง Until กับ Till แตกต่างกันอย่างไร

Until มี 2 หน้าที่ ได้แก่

.

1. Preposition (คำบุพบท) ใช้เชื่อมคำในประโยค

มีความหมายว่า จนกระทั่ง และ ก่อนที่จะ (ใช้ในประโยคปฏิเสธ) เช่น

   He stayed in Paris until the end of summer.  (เขาอยู่เมืองปารีสจนกระทั่งช่วงฤดูร้อนสิ้นสุด)

2. Conjunction (คำสันธาน) ใช้เชื่อมระหว่างประโยค

    มีความหมายว่า จนกระทั่ง และ ก่อนที่จะ (ใช้ในประโยคปฏิเสธ) เช่น

    We waited until our tea was cooling down. (พวกเรารอจนกระทั่งชาของเราเย็นลง)

*** จะเห็นได้ว่า Until แม้จะมี 2 หน้าที่ แต่ความหมายก็เหมือนกัน

Till มี 2 หน้าที่ ได้แก่

1. Preposition (คำบุพบท) ใช้เชื่อมคำในประโยค

    มีความหมายว่า จนกระทั่ง เช่น

    They waited till 5.30 pm for me.   (พวกเขารอฉันจนกระทั่ง 5 โมงเย็นครึ่ง)

2. Conjunction (คำสันธาน) ใช้เชื่อมระหว่างประโยค

    มีความหมายว่า จนกระทั่ง เช่น

    He will keep me company till the rain is over. (เขาจะอยู่เป็นเพื่อนฉันจนกระทั่งฝนหยุดตก)

*** จะเห็นว่า Till นั้นก็มี 2 หน้าที่เช่นเดียวกับ Until คือ เป็นคำบุพบทและคำสันธาน อีกทั้งยังมีความหมายเหมือนกันอีก แล้ว 2 คำนี้ต่างกันอย่างไร ?

ความแตกต่างระหว่าง Until และ Till

1. สองคำนี้แทบไม่ต่างกันเลย สามารถใช้แทนกันได้ แต่ Till จะใช้ในเชิงไม่เป็นทางการมากกว่า 

2. Until ใช้ได้กับประโยคปฏิเสธ แต่ Till ไม่ใช้ในประโยคปฏิเสธ 

Share
.