จะไปสมัครงาน ต้องเจอคำศัพท์ภาษาอังกฤษอะไรบ้าง?

1452

เวลาไปสมัครงานสิ่งแรกที่ต้องพบเจอคือการกรอกใบสมัครงานใช่มั้ย…แล้วรู้หรือไม่ว่า ในใบสมัครงานส่วนใหญ่จะเจประโยคภาษาอังกฤษอะไรบ้าง เพื่อนๆ เคยสงสัยกันบ้างหรือไม่เมื่อเจอใบสมัครที่เป็นภาษาไทย อยากรู้แล้วมาดูกันต่อเลย

คำศัพท์ที่ต้องพบเจอในการสมัครงาน

.

Applicant ผู้สมัครงาน

Position ตำแหน่ง

Job description ลักษณะหรือขอบเขตของงาน

Birth Certificate สูติบัตร

Home Registration ทะเบียนบ้าน

Identification Card (I.D. Card) บัตรประจำตัวประชาชน

Issued by ออกให้โดย

Issued Date วันที่ออกบัตร

Guarantor ผู้ค้ำประกัน

Residence ที่พัก

Boarding House / Dormitory     หอพัก

Living with Parents   พักอยู่กับพ่อ แม่

Rent House    บ้านเช่า

commercial building ตึกแถว

Religion ศาสนา

 • Buddhism ศาสนาพุทธ
 • Christianity ศาสนาคริสต์
 • Islam ศาสนาอิสลาม

Education การศึกษา

 • Doctoral Degrees ปริญญาเอก
 • Master Degrees ปริญญาโท
 • Bachelor Degrees  ปริญญาตรี

Diploma ประกาศนียบัตร

 • Honorary Doctorate Degree ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
 • Graduate Diploma (Grad.Dip.) ประกาศนียบัตรบัณฑิต
 • First-Class Honors เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
 • Second-Class Honors เกียรตินิยมอันดับสอง

Personality บุคลิกภาพ 

 • Honest ซื่อสัตย์
 • Optimistic มองโลกในแง่ดี
 • Empathetic เห็นอกเห็นใจผู้อื่น
 • Patient อดทน
 • Outspoken เป็นคนเปิดเผย
 • Flexible ยืดหยุ่น
 • Responsible รับผิดชอบ
 • Resourceful เจ้าความคิด
 • Agile คล่องแคล่ว
 • Tactful มีไหวพริบ
 • Hardworking ทำงานหนัก
 • Adaptable ปรับตัวง่าย
 • Determinded มุ่งมั่น
 • Dedicated ทุ่มเท
 • Meticulous พิถีพิถัน
 • Persistent มานะบากบั่น
 • Disciplined มีวินัย
 • Passionate กระตือรือร้น มีใจรัก
 • Well-rounded เก่งรอบด้าน
 • Creative คิดสร้างสรรค์
 • Talkative ช่างคุย
 • Agreeable     ยอมคน ไม่ขวางโลก
 • Broad-minded ใจกว้าง
 • Forceful หนักแน่น เด็ดเดี่ยว
 • Independent รักอิสระ
 • Modest สงบเสงี่ยม ถ่อมตัว
 • Conciliatory ประนีประนอม

Military status สถานภาพทางทหาร

 • Conscripted ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • Exempted ได้รับการยกเว้น
 • Military Discharge Letter ใบปลดประจำการทหาร
 • No Military Service ยังไม่เกณฑ์ทหาร
 • Ordainment  บวช

Probationary period ระยะเวลาหรือช่วงทดลองงาน

Reasons for leaving เหตุผลที่ลาออกจากงาน

Share
.