ทำความรู้จัก Phrasal verbs (กริยาวลี)

1951

Phrasal verbs หรือ กริยาวลีกลุ่มคำที่ประกอบด้วยคำกริยาตามด้วย adverb, preposition หรือทั้งสองคำ ที่เมื่อนำมารวมกันแล้วได้เป็นคำกริยาที่มีความหมายไม่เหมือนเดิม เช่น

give = ให้

.

up = ขึ้น

give up   แปลว่า เลิก, หยุด

come = มา

across = ข้าม

come across = พบโดยบังเอิญ

see = มอง

off = ออกจาก

see off = ไปส่ง (เช่น ที่สนามบิน) 

Phrasal verbs แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

  1. Separable verbs คือ กริยาวลีที่สามารถแยก verb และ preposition ได้ซึ่งมักเป็นกริยาวลีที่ต้องการกรรม เช่น
Separable verbsความหมาย
turn onเปิด
turn offปิด
take offออกจาก
try onลองสวม
call offยกเลิก
look upมองหา
give outแจก
put onสวมใส่

ตัวอย่าง

Jane was giving leaflets out to everyone in front of the school.

หรือเขียนว่า  Jane was giving out leaflets to everyone in front of the school.

เจนแจกใบปลิวให้ทุกคนที่หน้าโรงเรียน

Turn on the TV / Turn the TV on  เปิดโทรทัศน์

Turn off the TV / Turn the TV off   ปิดโทรทัศน์

Could you turn on the light?/Could you turn the light on? คุณช่วยเปิดไฟได้ไหม

Could you turn off the light?/Could you turn the light off? คุณช่วยปิดไฟได้ไหม

ในกรณีที่กรรมเป็นคำสรรพนามจะต้องวางไว้หน้าคำบุพบทเสมอ เช่น

You can try it on. จะเขียนว่า You can try on it. ไม่ได้

Please turn it off จะเขียนว่า Please turn off it ไม่ได้

2. Inseparable Verbs คือ กริยาวลีที่ถ้ามีกรรมมารับจะไม่สามารถแยก verb กับ preposition จากกันได้ โดยกรรมจะวางไว้หลังกริยาวลีเสมอ เช่น

Inseparable Verbsความหมาย
Look afterดูแล เลี้ยงดู 
Run into พบโดยบังเอิญ
Get on/offขึ้น/ลง (รถบัส, เรือ, เครื่องบิน, รถไฟ, จักรยาน, มอเตอร์ไซด์)  

ตัวอย่าง

I always run into my teacher at the mall. ฉันบังเอิญเจออาจารย์ของฉันที่ห้างสรรพสินค้าบ่อย ๆ

We get on the bus here. พวกเราขึ้นรถบัสที่นี่

Inseparable Verbs บางตัวก็ไม่ต้องมีกรรม เช่น

Inseparable Verbsความหมาย
Carry onทำต่อไป
Come inเข้ามาถึง 
Grow up เติบโต
Wake upตื่นนอน

ตัวอย่าง

I wake up at 6 o’clock. ฉันตื่นตอนหกโมงเช้า

May I come in? ขออนุญาตเข้าห้อง

ในบางครั้งกริยาวลีอาจจะเป็นแบบ three-word verb คือมีการใช้คำบุพบทมากกว่า 1 ตัว เช่น

Phrasal verbsความหมาย
put up with อดทนกับ
catch up withตามทัน
look down toดูถูก 
run out of หมด
Look out forเตรียมพร้อม

ตัวอย่าง

We are about to run out of water. พวกเรากำลังจะไม่มีน้ำ


อ่านต่อ “เรียนรู้การใช้ if clause (Conditional Sentences) แบบจำได้ขึ้นใจ”

Share
.