Ought to vs Should ใช้ต่างกันอย่างไร ?

9750

Ought to เป็น Defective verbs เป็นกริยาช่วยอย่างเดียวเท่านั้น มีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า should ที่มีความหมายว่า ควรจะ แต่ปัจจุบันไม่ค่อยใช้คำว่า ought to และคำว่า ought to ค่อนข้างจะมีความหมายเน้นมากกว่า should เราจะใช้นำหน้าคำกริยาและไม่ใช้ร่วมกับกริยาช่วยคำอืนๆ ในประโยคเดียวกัน เช่น

ประโยคบอกเล่าใช้ ought to + Verb

.
 • They should (ought to) pay the money. พวกเขาควรจะจ่ายเงิน
 • He should (ought to) be ashamed of himself. เขาควรจะรู้สึกละอายใจตัวเอง
 • You should (ought to) behave yourself. คุณควรจะทำตัวดีๆ
 • You should (ought to) go now. คุณควรจะไปเดี๋ยวนี้

ประโยคปฏิเสธใช้ ought not to + Verb / oughtn’t to + Verb แต่โดยปกติแล้ว ought to มักจะไม่นิยมใช้ในรูปปฏิเสธ ดังนั้นจึงใช้ shouldn’t  มากกว่า เช่น

 • You shouldn’t (oughtn’t to) do that. คุณไม่ควรจะทำอย่างนั้น
 • You shouldn’t (oughtn’t to) let it go. คุณไม่ควรปล่อยมันไป
 • You shouldn’t (oughtn’t to) go to school so late. คุณไม่ควรไปโรงเรียนสาย
 • You  shouldn’t (oughtn’t to) play game while you eat. คุณไม่ควรเล่นเกมส์ขณะที่รับประทานอาหาร

ประโยคคำถาม Ought +ประธาน+ to + Verb แต่โดยปกติแล้ว ought to มักจะไม่นิยมใช้ในรูปคำถาม ดังนั้นจึงใช้ should มากกว่า เช่น

 • Should you apologize for what you do? คุณควรจะขอโทษในสิ่งที่คุณทำไหม
 • Ought you to apologize for what you do? คุณควรจะขอโทษในสิ่งที่คุณทำไหม
 • Should you go to the office? คุณควรจะไปออฟฟิศไหม
 • Ought you to go to the office? คุณควรจะไปออฟฟิศไหม

สำหรับคำว่า ought to นอกจากจะหมายถึง ควรจะ แล้ว ยังใช้ในกรณีต่างๆ ดังนี้
1. ought to ใช้แสดงความหมายถึง ความอาจจะเป็นอย่างแน่นอน เช่น

 • There is a fine sunset; it should (ought to) be fine day tomorrow. มีพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงาน วันพรุ่งนี้จะต้องเป็นวันที่ดีแน่นอน

2. ought to มีความหมายเป็น อนาคตได้เลย โดยไม่ต้องใช้คำว่า will และ shall สามารถใช้ร่วมกับ Adverb บอกเวลาในอนาคตได้เลย เช่น

 • Your new dress should (ought to) be ready on Sunday. ชุดเดรสใหม่ของคุณจะเสร็จในวันอาทิตย์
 • You should (ought to) see your friend as soon as you can. คุณควรจะไปพบเพื่อนของคุณในเร็วๆนี้

3. รูปอดีตของ ought to คือ ought to have + V3 ซึ่งมีความหมายเหมือนกับ should have + V3 เช่น

 • I should (ought to) have written that letter yesterday. ฉันควรจะเขียนจดหมายนี้ตั้งแต่เมื่อวาน (แต่ก็ยังไม่ได้เขียน)
 • You should (ought to) have told me about this earlier. คุณควรจะบอกเรื่องนี้กับฉันเร๋วกว่านี้ (แต่ก็ไม่ได้บอก)

4. รูปปฏิเสธในอดีต คือ oughtn’t to have + V3 หรือ  shouldn’t have + V3 แสดงความหมายว่าไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่กระทำไปแล้วในอดีต เช่น

 • You ought not to have (shouldn’t have) spent time to play game.คุณไม่ควรจะใช้เวลาไปกับการเล่นเกมส์
Share
.