คำบอกปริมาณ “มาก” ในภาษาอังกฤษ (Part 2)

1509

ต่อจากตอนที่แล้วที่เราได้นำเสนอคำว่า much / many และ lots of / a lot of ไปแล้วสำหรับการบอกปริมาณ “มาก” ของคำนาม ในตอนนี้เราจะเสนอคำที่บอกปริมาณ “มาก” คำอื่นๆ อีกดังนี้

** a great deal of

.

A great deal of + นามนับไม่ได้ เช่น

We have a great deal of trouble now. เรามีปัญหาเดือดร้อนกันเยอะมากเลยตอนนี้

** a large amount of

A large amount of + นามนับไม่ได้ เช่น

There was a large amount of water on the floor when I came here. มีน้ำอยู่บนพื้นเยอะมากๆ เลย ตอนที่ฉันมาที่นี่

** a great number of

a great number of + นามนับได้พหูพจน์ เช่น

A great number of people were angry at the mob. กลุ่มคนจำนวนมากที่ม๊อบนั้นโกรธมาก

** a large number of

a large number of + นามนับได้พหูพจน์ เช่น

I saw a large number of birds moving to the south. ฉันเห็นนกจำนวนมากย้ายถิ่นฐานไปทางใต้

** a number of

a number of + นามนับได้พหูพจน์ เช่น

There are a number of apples in the basket. มีแอปเปิ้ลจำนวนมากในตะกร้า

( a number of นี้ต้องระวังให้ดี อย่าสับสนกับ the number of เพราะ a number of แปลว่า มาก แต่ the number of แปลว่า จำนวนของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ตัวอย่างประโยค เช่น

A number of students are at the cafeteria. นักเรียนจำนวนมากอยู่ในโรงอาหาร

The number of student in this school is 1,500. จำนวนนักเรียนของโรงเรียนนี้คือ 1,500 คน

The number of student แปลว่า จำนวนนักเรียน ( เป็นประธานเอกพจน์ จึงใช้กริยา is )

** plenty of

plenty of + นามนับได้พหูพจน์ / นามนับไม่ได้   เช่น

I’ve got plenty of time. ฉันมีเวลามาก

** several

several + นามนับได้พหูพจน์   แปลว่า “หลายๆ” เช่น

Several people think English is difficult. หลายๆ คนคิดว่าภาษาอังกฤษนั้นมันยาก

เวลาใช้คำพวกนี้ก็ระมัดระวังนิดนึงเพราะแต่ละคำจะใช้กับคำนามไม่เหมือนกัน บางคำใช้กับนามที่นับได้ แต่บางคำใช้กับนามที่นับไม่ได้ บางคำก็ใช้ได้ทั้งสองคำเลยก็มี

Share
.