การใช้ how much / how many

47470

How much / How many เป็นคำแสดงคำถามที่ถือว่าอยู่ในประเภท wh-question words ใช้ถามปริมาณหรือจำนวนของคำนามแต่สองคำนี้มีวิธีการนำไปใช้ที่ต่างกันค่ะ หลักการนั้นง่ายมากๆ จำไว้แค่ว่า

How much ใช้ถามปริมาณของคำนามที่นับไม่ได้

.

How many ใช้ถามจำนวนของนามที่นับได้

1.  How many ใช้กับคำนามที่นับได้ และข้อสำคัญคือต้องเป็นพหูพจน์ หลักการใช้ทีต้องจำคือ ถามจำนวนของนามอะไร ให้เอา how many ไปวางไว้ด้านหน้านามนั้น

How many + Plural noun + ………………?

เช่น

How many comic books do you have in your room?

How many English teachers are there in your school?

How many glasses of water do you drink a day?

How many boxes does he want?

** การใช้ how many ก็ง่ายๆ แบบนี้ สังเกตมั้ยว่า คำนามหลัง how many จะต้องเป็นนามพหูพจน์ตลอด ส่วนด้านหลัง เราจะแต่งประโยคเป็นแบบไหนก็แล้วแต่สิ่งที่เราต้องการจะถาม

2. How much ใช้ถามปริมาณของคำนามที่นับไม่ได้

How much + คำนามที่นับไม่ได้ +……………………..?

เช่น

How much sugar do you want?

How much milk is there in the bottle?

How much money do you have?

** นอกจากถามปริมาณแล้ว How much ยังถามราคาได้อีกด้วยโดยใช้โครงสร้างประโยคต่อไปนี้

How much is/are +…………….?

How much does/do …………..cost?

เช่น

How much is it?

How much are these shoes?

How much does this shirt cost?

Share
.