กลุ่มกริยาที่บอกว่า “ประธานไม่ได้ทำกริยานี้เอง” (Causative Verbs)

2096

Causative Verbs คือกลุ่มกริยาที่ใช้ในประโยคเพื่อบอกว่า “ประธานไม่ได้ทำกริยานี้เอง” แต่ปล่อยให้คนอื่นหรือสิ่งอื่นทำ คำกริยาที่พบบ่อยคือ have / make / let / get ซึ่งปกติ ปกติ have แปลว่า มี, make แปลว่า ทำ, let แปลว่า ให้, อนุญาตให้…, get แปลว่า ได้รับ แต่ถ้าเป็นรูปของ Causative verbs ทุกตัวจะแปลว่า “ให้” โครงสร้างของ Causative Verbs มีดังนี้

1.โครงสร้าง have + someone + do + something = ให้ใครทำอะไรให้

.
  • เมื่อต้องการให้ใคร ทำอะไรให้เรา ไม่ได้เน้นการกระทำเป็นสำคัญ เน้นที่บุคคลมากกว่า

เช่น The teacher has the students write the answers on the whiteboard. คุณครูให้นักเรียนเขียนคำตอบบนกระดาน

Bom has his brother buy some food. บอมให้พี่ชายของเขาซื้ออาหารให้

2.โครงสร้าง get + someone + to do + something = ทำให้ (ชักชวน/บังคับ/แนะนำ) ใคร ทำอะไรให้

  • เมื่อต้องการใครทำอะไรให้เราโดยมีการชักชวน/บังคับ/แนะนำ เน้นบุคคลที่กระทำสิ่งหนึ่งๆ ให้เรา 

เช่น I got him to do it. ฉันบังคับให้เขาทำสิ้งนี้

She gets her son to do his homework by promising him ice cream when he’s finished. เธอโน้มน้าวให้ลูกชายทำการบ้านโดยสัญญาว่าจะให้กินไอศครีมเมื่อทำการบ้านเสร็จ

Sara can get her husband to do anything she likes. ซาร่าสามารถบังคับให้สามีของเธอทำอะไรก็ได้ที่เธอชอบ

  • นอกจาก get แล้ว ยังมี request / ask ขอให้, allow / permit อนุญาตให้, force/order บังคับหรือสั่งให้, want ต้องการให้ ซึ่งใช้รูปแบบโครงสร้างเดียวกัน

3.โครงสร้าง make + someone + do + something = ทำให้ใครทำอะไรให้

  • เมื่อต้องการจะบอกว่าให้ใครทำสิ่งนั้นๆ ให้ เน้นการบังคับให้คนอื่นทำโดยที่เขาไม่เต็มใจ 

เช่น He made me cry. เขาทำให้ฉันร้องไห้

I made my friend carry my luggage. ฉันให้เพื่อนของฉันถือกระเป๋าเดินทางให้

My mother makes me eat lots of vegetables. แม่บังให้ฉันกินผักเยอะๆ

Teacher makes students do their homework. คุณครูบังคับให้นักเรียนทำการบ้านของพวกเขา

4.โครงสร้าง let + someone + do + something = ปล่อย(อนุญาต)ให้ใครทำอะไร

  • ใช้เมื่ออนุญาตหรือยอมให้ใครบางคนทำอะไรบางอย่าง

เช่น My mother let me buy a new car. คุณแม่อนุญาตให้ฉันซื้อรถยนต์คันใหม่

Let me go!! ปล่อยฉันไปนะ

Let it go ปล่อยมันไป

5.โครงสร้าง have/get + something + past participle = เอาอะไรไปให้คนอื่นทำ

  • กล่าวถึงสิ่งที่เราว่าให้ผู้อื่นกระทำให้เรา โดยไม่ได้ระบุผู้กระทำให้ เน้นว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ถูกกระทำ
  • กรณีนี้เมื่อใช้ have ดูจะเป็นทางการ มากกว่า get

เช่น I had my hair cut. ฉัน (ให้ช่างตัดผม) ตัดผม 

หากใช้ I cut my hair. จะหมายความว่า ฉันตัวผมด้วยตัวเอง

Ken has his mobile fixed. เคนเอามือถือไป(ให้คนอื่น)ซ่อม

  • ถ้าอยากบอกว่าใครซ่อมก็เปลี่ยนไปใช้ have someone do something 

เช่น Ken has his friend fix his computer.  เคนให้เพื่อนซ่อมคอมพิวเตอร์ให้

I will have my car washed. ฉันจะเอารถไป (ให้ร้าน) ล้าง

Share
.