หลักการใช้ Pronoun (คำสรรพนาม) Part 2/2

1926

เรามาต่อกันเรื่อง Pronoun ที่มีข้อมูลให้เราศึกษากันเยอะเหลือเกิน ตอนนี้เหลืออีกนิดเดียวแล้ว เรามาสู้กันต่อ เริ่มกันเลย

5. Indefinite pronoun : คำสรรพนามที่ไม่ชี้เฉพาะเจาะจง โดยแทนคำนามทั่วๆไป โดยไม่ได้เจาะจงว่าเป็นใครหรือเป็นคนไหน Indefinite pronoun บางคำใช้อย่างเอกพจน์ บางคำใช้อย่างพหูพจน์

.

5.1 Indefinite persons/things


-one-body-thing
SomeSomeoneSomebodySomething
AnyAnyoneAnybodyAnything
NoNo oneNobodyNothing
EveryEveryoneEverybodyEverything
 • Nobody is here. ไม่มีใครอยู่ที่นี่เลย
 • Everything is going to be alright. ทุกอย่างกำลังจะดีขึ้น
 • Everything on you become my favorite. ทุกอย่างที่เป็นคุณ กลายมาเป็นสิ่งที่ฉันชอบ.

5.2 Indefinite quantity : All ทั้งหมด, One หนึ่ง, Ones มากกว่า 1, both ทั้งสอง, each แต่ละ, either สิ่่งใดสิ่่งหนึ่ง, neither ไม่ทั้งสอง, the other อีกตัว, (the) others, another, enough, half, most

เช่น Both are great students. ทั้งสองคนเป็นนักเรียนที่ดี

Few attend the exhibition. คนเข้าร่วมงานนิทรรศการน้อย

6. Interrogative pronoun : สรรพนามสร้างคำถาม

Who, Whom, Whose, Which, What เช่น

 • Who met you yesterday? ใครพบคุณเมื่อวาน
 • Whom met you yesterday? คุณพบใครเมื่อวาน
 • Whose (book) is here? หนังสือของใครอยู่ที่นี่
 • Whose (book) do you like? คุณชอบหนังสือของใคร
 • Which (book) is yours? หนังสือเล่มไหนของคุณ
 • What is your name? คุณชื่ออะไร

7. Relative pronoun :  สรรพนามที่ใช้เป็นตัวเชื่อมประโยค ได้แก่คำว่า

who ผู้ซึ่งใช้แทนคน 

which ที่ ซึ่ง อัน ใช้กับสัตว์และสิ่งของ 

that ที่ ซึ่ง อัน ใช้ได้ท้้งคนและสิ่งของ 

whom ผู้ซึ่ง ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคและใช้ได้เฉพาะคนเท่านั้น 

whose ซึ่ง…ของใช้แสดงความเป็นเจ้าของต้องมีคำนามตามหลังเสมอ 

what สิ่งซึ่ง สิ่งที่ใชเ้ฉพาะสิ่งเท่านั้น 

where ที่ซึ่ง ใช้กับสถานที่

 • There is no one who does not want to be alive. ไม่มีใครเลยที่ไม่อยากมีชีวิตอยู่
 • Do you know the woman who is talking to Harry? คุณรู้จักผู้หญิงที่กำลังคุยกับแฮร์รี่ไหม?
 • We bought a clock which / that is 200 years old. เราซื้อนาฬิกาซึ่งอายุ 200 ปี
 • The woman whom I talked to yesterday is our new teacher. ผู้หญิงที่ฉันคุยด้วยเมื่อวานคือคุณครูคนใหม่ของพวกเรา

8. Reciprocal pronoun : สัมพันธสรรพนาม
each other = ระหว่าง 2
one another = มากกว่า 3

เช่น We love each other พวกเราสองคนรักกัน
Ken and Ploy love each other. เคนและพลอยเขารักกัน
They love one another. พวกเขารักกัน
We should love one another พวกเราควรรักคนอื่นๆ

9. Impersonal pronoun : สรรพนามที่ไม่เกี่ยวข้องกับบุคคล จะไม่มีความหมายโดยตัวของมันเอง คือเพียงแต่ทำหน้าที่ทางไวยกรณ์เท่านั้นโดยทำให้ประโยคสมบูรณ์ เช่น การใช้ it แทนอะไรก็ตามที่ไม่ระบุตัวตน

จบไปแล้วกับหลักการใช้งาน Pronoun ในรูปแบบต่างๆ พร้อมประโยคตัวอย่าง หวังว่าเพื่อนๆ จะได้ทบทวนบทเรียนพื้นฐานกันไปด้วยนะ อ่าน Part 1/2

Share
.