สุดยอด!!! คำเชื่อม (Conjunction) ที่ต้องท่องเอาไว้ใช้งาน

31741

เพื่อนๆคงทราบว่า การสื่อสารแต่ละประโยค หากเราต้องการให้ประโยคเหล่านั้นสอดคล้องกัน ไม่ว่าความหมายของประโยคจะคล้อยตามกัน ขัดแย้งกัน หรือเป็นเหตุเป็นผลกัน เราจะต้องมีคำสันธานเชื่อมประโยค หรือวลีต่างๆ เราจึงต้องมาทำความรู้จัดความหมายและการใช้งานให้ถูกต้องเหมาะสมกับ สุดยอดคำเชื่อมที่เราต้องท่องเอาไว้ใช้งาน เมื่อเจอข้อสอบจริงเราจะได้ตอบถูกผ่านฉลุย

Conjunction สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

.
  1. Coordinating conjunction คือคำสันธานเชื่อมประโยค 2 ประโยค ที่มีความสำคัญเท่าเทียมกัน เช่น

And : และ ใช้เชื่อมประโยคที่มีความหมายไปในทางเดียวกัน (คล้อยตามกัน)

เช่น I love my mother and father. ฉันรักพ่อและแม่ของฉัน

yet / but : แต่ ใช้เชื่อมประโยคที่มีความหมายขัดแย้งกัน

เช่น I love you but you love him. ฉันรักเธอแต่เธอรักเขา

The love is not difficult to start. But the love is not easy to quit. การจะเริ่มรักไม่ใช่เรื่องยาก แต่การจะเลิกรักก็ไม่ใช่เรื่องง่าย

or : หรือ ใช้กับประโยคให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

เช่น Would you like coffee or tea? คุณต้องการกาแฟหรือชา

2. Subordinating conjunction คือคำสันธานใช้เชื่อมประโยคใจความรองเข้ากับประโยคใจความหลัก เช่น

Because : เพราะ

เช่น The students couldn’t play rugby because it was raining. นักเรียนไม่สามารถเล่นรักบี้ได้เพราะว่าฝนตก

Although : ถึงแม้ว่า

เช่น Although it was cold, I went to picnic. ถึงแม้ว่าอากาศหนาวแต่ฉันก็จะไปปิคนิก

Since : ตั้งแต่

เช่น She has lived here since 1991. หล่อนอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปี 1991

They have been at the hotel since last Friday. พวกเขาอยู่ที่นี่ตั้งแต่วันศุกร์

3. Correlative conjunction คือ คำสันธานที่ต้องใช้คู่กันเสมอ ใช้เชื่อมประโยคที่มีความสำคัญเท่ากัน เช่น

Not only…but also : ไม่เท่านั้น…แต่อีกด้วย

เช่น Not only my friends but also my sister is clever. ไม่เพียงแต่เพื่อนของฉันแต่น้องสาวของฉันก็ฉลาดด้วย

Both…and… : ทั้ง… และ…

เช่น I love both eating and shopping. ฉันรักการกินและการชอปปิ้ง

จบบทไปพร้อมกับ รวมคำเชื่อมที่ออกสอบบ่อย!!!

ความหมายคำเชื่อมตามด้วย
เพราะBecause of, Due to, Owing ofS or N

Because S + V
แม้ว่าDespite, In Spite ofS or N

Although , Though, Even though, Even If, WhileS + V
ดังนั้นSo, Thus, Therefore, accordingly, Hence, Consequently
อย่างไรก็ตามNevertheless, HoweverS + V
นอกจากนี้Moreover, Furthermore, Besides
แต่ทว่า / ในขณะที่Whereas/While
S + V
ถ้าไม่Unless, if notS + V
จนกว่า/จนกระทั่งuntil/tilS + V
มิฉะนั้นOtherwise
ราวกับว่าLikewise,Similarly
เมื่อครั้งในอดีตOnce
กล่าวคือNamely 
ราวกับว่าAs If
โดยอาศัย By means of
เนื่องจากOn account of
เพื่อที่จะIn order to
เนื่องจากOn consequence of
ตามที่ According to
เกือบจะOn (of) the point of
แทนที่Instead of
เพื่อเห็นแก่For sake of
…เท่าที่As far as
ทันใดที่As soon as
ตราบใดAs long as
คล้ายกับว่าAs though
เพื่อว่าIn order that/So that
สมมติว่าsupposing

อ่านต่อ “บุพบทที่ควรรู้ในภาษาอังกฤษ”

อ่านต่อ “15 คำเชื่อมที่เกี่ยวกับช่วงเวลาที่คุณควรจำ”

อ่านต่อ “Correlative conjunction คำเชื่อมอีกประเภทหนึ่ง มีอะไรบ้าง?”

Share
.