ตำแหน่งของ Noun / Verb / Adjective / Adverb เมื่ออยู่ในประโยค จะอยู่ตรงไหน?

44368

เพื่อนๆ คุ้นเคยกับประเภทของคำนามกันมามากแล้ว ต่อมาเราจะต้องรู้จักการใช้งาน เพื่อให้ใช้งานให้ถูกต้องและเข้าใจความหมายได้ถูกต้องยิ่งขึ้นเรามาทำความรู้จักตำแหน่งการวางคำนามที่จะมีผลต่อรูปแบบประโยคและความหมายของประโยคกัน

ตำแหน่งของ Noun เมื่ออยู่ในประโยค

.
  1. Noun + of + Noun 

เช่น Which country is north of Australia?

2. Noun + apostrophes + Noun = การแสดงความเป็นเจ้าของ อยู่หลัง possessive adjective หรือคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของแต่อยู่หน้าคำนามหลักก็ทำหน้าที่ขยายคำนามหลัก

เช่น Maria’s pen.

3. ทำหน้าที่เป็น Subject ประธานของประโยค

เช่น Book is on the table.

4. ทำหน้าที่เป็น Object กรรมของประโยค

เช่น I ate rice.

5. อยู่หลัง v. to be ทำหน้าที่เป็น noun subject complement หรือ ส่วนเติมเต็มคำนาม

เช่น  She is a doctor.

6. อยู่หลัง preposition หรือคำบุพบท ก็ทำหน้าที่เป็น object of preposition หรือกรรมของบุพบท 

เช่น The Book is under the table.

Ann has waited for Mary long time. 

7. ตำแหน่งกรรมตรงและกรรมรอง (direct object and indirect object)

เช่น  I gave Jane (กรรมรอง) a pencil (กรรมตรง).

ตำแหน่งของ verb เมื่ออยู่ในประโยค

โดยทั่วไปคำกริยาจะตามหลังประธานของประโยค หากมีกริยาช่วย กริยาแท้จะอยู่ตามหลังกริยาช่วย ยกเว้นในประโยคคำถามที่กริยาช่วยจะอยู่ในตำแหน่งหน้าประธาน

เช่น I turned on the light .(Main Action Verb)

 The dog scratched its back.

Do you love me?

ตำแหน่งของ Adjective เมื่ออยู่ในประโยค

  1. วางไว้หน้าคำนามที่มันขยาย

เช่น Jane is a beautiful girl.

2. วางไว้หลัง Verb to be เมื่อ adjective นั้นขยาย noun หรือ pronoun ที่อยู่หน้า verb to be

เช่น The girl is beautiful.

Bank is smart and Tall.

ตำแหน่งของ Adverb เมื่ออยู่ในประโยค

  1. วางไว้ขยายหน้าคำกริยา S + Adv + V (หน้ากริยา)

เช่น  John suddenly realized that he forgot to bring the credit card.

She eagerly accepted the project. 

*Adverb ที่วางขยายหน้า verb เป็นรูปแบบที่เจอบ่อยที่สุด

2. วางไว้ระหว่างคำกริยา S + V + Adv + V (ระหว่างกริยา)

ตำแหน่งระหว่าง V. 2 ตัว นั้น V. ตัวแรกมักจะเป็น V. ช่วย และด้านหลังเป็น V. หลัก 

เช่น The price of oil  has dramatically increased since 2018.

3. วางไว้หลังคำกริยา S + V + Adv (หลังกริยา)

เช่น She walks slowly.

My teacher spoke loudly to her students.

He works very hard.

4. วางไว้หลังกรรม S + V + O + Adv (หลังกรรม)

เช่น She reads the contract quickly.

5. วางไว้หน้า Adjective เพื่อขยาย Adjective Adv + Adj + N (หน้า Adj)

เช่น The peninsula Bankok is an extreamly expensive hotel

6. BE + Adv + Adj (หลัง BE หน้า Adj)

เช่น EMS is relatively easy to track.

7. วางไว้หน้า Adverb เพื่อขยาย Adverb ด้วยกัน V + Adv + Adv (หน้า Adv ด้วยกันเอง)

เช่น Jennie screamed extremely loudly when she fell down the stairs.

8. S + V + V.3 + Adv (หลังกริยา Passive)

เช่น The letter should be checked thoroughly before being sent.

9. to + Adv + V.inf (หลัง to หน้า V.inf)

เช่น Henry planned to quickly finish his homework by tomorrow.

ได้ทบทวนบทเรียนในเรื่องตำแหน่งการวาง Noun / Verb / Adjective / Adverb ในประโยคกันไปแล้ว เวลานำไปใช้อย่าสับสนกันล่ะ

Share
.