การใช้ JUST/ YET/ ALREADY

4360


ใครเคยสงสัยไหมคะว่า คำว่า “JUST, YET, ALREADY“ ซึ่งแปลเป็นไทยจะมีความหมายว่า “ยัง, เพิ่งจะ, แล้ว” ตามลำดับ แต่ละคำนั้นมีวิธีการใช้ยังไง เดี๋ยววันนี้รามาดูกันเลยค่า


JUST/ YET/ ALREADY
ปกติแล้วจะใช้กับ Present Perfect Tense


JUST = a short time ago (เวลาที่ลวงไปหยก ๆ เมื่อไมนานนี้ พึ่งเกิดขึ้น) ใช้ในประโยคบอกเลา อธิบายเหตุการณที่พึ่งเกิดขึ้น

โครงสร้าง: have/has + just + V3
ตัวอย่างเช่น
She has JUST arrived
(เธอเพิ่งจะมาถึง)
ALREADY = before you / I expected (เกิดขึ้นแล้ว เรียบร้อยแล้ว ก่อนที่เราคิด)
= ใช้อธิบายเหตุการณที่เกิดขึ้นไปแล้ว ก่อนที่เราคาดการไว้ในประโยคบอกเล่า


โครงสร้าง: have / has + already + V3
ตัวอย่างเช่น
She has ALREADY arrived.
(เธอมาถึงแล้ว)
YET = until now จนถึงปัจจุบัน

 • เราใช้ในประโยคปฏิเสธ (ยังไม่ได้…)
 • และใช้ประโยคคําถาม (..หรือยัง)
 • yet จะอยู่ทายประโยคเสมอ

ตัวอย่างเช่น
She hasn’t arrived YET.
(เธอยังมาไม่ถึง)
Has she arrived YET?
(เธอมาถึงแล้วหรือยัง?)

.

ถ้าเข้าใจกันแล้ว เดี๋ยวเรามาลองทำแบบฝึกหัดกันค่า

 1. Don’t come in here with those muddy shoes!! I have __ cleaned this floor!!!
 2. “Have you called Yasmin to wish her luck for the exam today?” “No, not _ . I’ll do it now!”
 3. I don’t want to see “Alien 9” at the cinema again. I’ve _ seen it twice.
 4. I’m sorry. You have __ missed Katie. She left the office about three minutes ago!
 5. Haven’t you finished that composition for history class _? You started over four hours ago!!

เฉลยคำตอบ

 1. Just
 2. Yet
 3. Already
 4. Just
 5. Yet
Share
.