ไม่มีพลาด! หลักการใช้ OTHER, ANOTHER และ THE OTHER

3350

หลักการใช้ตระกูล other นั้น มีหลายอย่าง คำว่า other และ another เป็นคำที่ใช้อธิบายถึงบางสิ่งที่แตกต่างออกไป หรือยังคงเหลืออยู่ หรือถูกเพิ่มเติมเข้ามา โดยจะวางไว้ข้างหน้าคำนาม ยกเว้น The other จะมีหลักการใช้ที่แตกต่างออกไปเล็กน้อย มาดูกันเลย

Otherใช้กับคำนามนับได้ที่อยู่ในรูปพหูพจน์และคำนามทั้งหมดที่นับไม่ได้ (other + พหูพจน์ (นับได้)) แปลว่า อีกอันหนึ่ง
Anotherใช้กับคำนามนับได้ที่อยู่ในรูปเอกพจน์ (another + เอกพจน์ (นับได้)) แปลว่า อื่นๆ
The otherใช้กับคำนามใด ๆ ก็ได้ที่ใช้คำนำหน้านามว่า “the” (the other + นามนับได้)

หลักการใช้ “Other”

.

Other จะวางข้างหลัง some, any และ no

ตัวอย่าง

 • Do you have other shoes?
 • There are other jobs you could try.
 • Is there any other bread?
 • I have some other sugar we could use.
 • We have no other ideas.

หากใช้ other ร่วมกับคำนามนับได้ที่อยู่ในรูปพหูพจน์และ some หรือ any หรือ no (คำใดคำหนึ่ง) ในกรณีที่เข้าใจตรงกันว่า กำลังพูดถึงคำนามใดอยู่ สามารถละคำนามไว้โดยไม่ต้องกล่าวถึงได้

ในกรณีเช่นนี้ other จะต้องอยู่ในรูปพหูพจน์ แต่ก็เป็นไปได้ที่ในบางครั้งจะใช้เพียงแค่ other เท่านั้นซึ่งมักจะพบไม่บ่อยเท่าใดนัก

หลักการใช้ “Another”

Another จะใช้กับคำนามนับได้ที่อยู่ในรูปเอกพจน์ สำหรับคำนามที่นับไม่ได้ ส่วนใหญ่แล้วจะใช้ another ร่วมกับคำลักษณะนามที่เป็นเอกพจน์

ตัวอย่าง

 • Have another cookie.
 • Would you like another cup of tea?
 • He has another brother.
 • I want another piece of cake.

หลักการใช้ “THE OTHER”

หาก the other ถูกใช้เพื่อขยายคำนามนับได้ที่อยู่ในรูปพหูพจน์ ในกรณีที่เข้าใจตรงกันว่า กำลังพูดถึงคำนามใดอยู่ สามารถละคำนามไว้โดยไม่ต้องกล่าวถึงได้ ในกรณีเช่นนี้ other จะต้องอยู่ในรูปพหูพจน์

ตัวอย่าง

 • I work on the weekend and go to school on the other days of the week.
 • May I use the other honey for my recipe?
 • I enjoyed the first book but I didn’t read the other books in the series.
 • Have you seen the others?
 • Jim ate two cookies. I ate the others.

TIPS: others และ the others ใช้โดดๆ ไม่บวกคำนามนะ ความหมายมันเหมือน other + นามพหูพจน์ หรือ the other + นามพหูพจน์ แต่ในที่นี้เป็นเหมือนตัวย่อ หากเดาได้ว่าพูดถึงอะไร จะได้ฟังดูเป็นธรรมชาติ ไม่ต้องพูดอะไรซ้ำบ่อยๆ ความต่างอยู่ที่ others ไม่เจาะจง แต่ the others เจาะจงนั่นเอง

Share
.