โครงสร้างประโยคเงื่อนไข Conditionals และวิธีการใช้งานตามหลักภาษาอังกฤษ

3635

Conditional หรือ conditional sentence คือ ประโยคเงื่อนไขที่ประกอบด้วย if-clause (อนุประโยคที่แสดงเงื่อนไข) และ main clause (ประโยคหลัก) โครงสร้างประโยคนี้ใช้แสดงความเป็นเงื่อนไขหรือการตั้งสมมุติฐาน สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทตามโครงสร้างทางภาษาและการสื่อความดังต่อไปนี้

First conditional: If Somkid do (Present simple), Tom will do.

.

Second conditional: If Somkid did (Past simple), Tom would do.

Third conditional: If Somkid had done (Past perfect), Tom would have done.

If-clause และ main clause ในประโยค conditional ยังแสดงความสัมพันธ์ที่เป็นเหตุเป็นผลกัน กล่าวคือ ถ้าเกิดเหตุการณ์ Somkid ใน if-clause ก็จะเกิดเหตุการณ์ Tom ใน main clause

1. First conditional (Conditional 1)

If + present simple + will / may / can + V1

Conditional ประเภทนี้ บางครั้งเรียกว่า Real condition เนื่องจากเงื่อนไขที่ตั้งไว้มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันหรืออนาคต เช่น

If we study hard, we will get good grades.

If you drop this box, it will break.

If we run, we won’t be late.

แม้จะไม่ค่อยพบบ่อยนักแต่ก็เป็นไปได้ที่ในบางครั้ง verb ใน if-clause อาจจะเป็น present tense ในรูปอื่นได้

2. Second conditional (conditional 2)

If + past simple + would / might / could + V1

Conditional ประเภทนี้บางครั้งเรียกกันว่า imaginary condition เนื่องจากเงื่อนไขหรือสมมุติฐานที่ตั้งไว้มีความเป็นไปได้น้อยมากที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคต หรือ เงื่อนไขสมมุตืฐานนั้นเป็นจินตนาการหรือเรื่องสมมุติ

If I had a rocket, I would fly to the moon.

(= I don’t have any rocket at the moment)

If you were his boss, what would you do?

(= I am not his boss)

ในประโยคชนิดนี้ถึงแม้ว่า verb จะอยู่ในรูป past simple แต่ไม่ได้สื่อความที่เป็นอดีตแต่อย่างใด และสมมุติฐานที่ตั้งขึ้นนั้นจะตรงกันข้ามกับความเป็นจริงในปัจจุบัน

3. Third conditional (Conditional 3)

If + past perfect + would / might / could have + V3

Conditional ประเภทนี้บางครั้งเรียกว่า Impossible Condition เนื่องจากสมมุติฐานที่ตั้งขึ้นอ้างถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในอดีต และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เช่น

If Tom had studied hard, he would have passed the exam.

จากประโยคข้างต้นนี้ Tom ไม่ได้ดูหนังสืออย่างจริงจัง (ในอดีต) Tom จึงสอบไม่ผ่าน ถ้าหากว่าเขาได้ดูหนังสืออย่างจริงจัง เขาก็คงสอบได้ไปแล้ว สมมุติฐานที่ตั้งขึ้นอ้างถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตและแก้ไขอะไรไม่ได้ กล่าวคือ Tom สอบตกนั่นเอง

conditional ประเภทนี้ยังสื่อความหมายว่าผู้พูดรู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือเสียดายที่เหตุการณ์ไม่ได้เป็นไปตามที่นึก

อย่าลืมฝึกและนำไปใช้กันนะ สาวก Engnow เชื่อว่าทั้ง 3 Condition ต้องออกข้อสอบ และเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเราแน่นอน

Share
.