หลักการใช้ Gerund (V-ing) / ทำหน้าที่อะไรได้บ้างในภาษาอังกฤษ

6316

Gerund คือ V-ing ที่ทำหน้าที่เป็นคำนาม gerund ไม่สามารถทำหน้าที่เป็นกริยาแท้ ( Finite Verb ) ในประโยค แต่สามารถทำหน้าที่เป็นประธาน กรรม ส่วนสมบูรณ์ ( Complement ) ของ Verb to be หรือ อื่นๆ ที่คำนามทั่วไปทำได้ ตัวอย่างเช่น

 • Seeing is believing.
  • Seeing ในประโยคนี้ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค ส่วน believing ทำหน้าที่เป็นคำนามที่เป็นส่วนสมบูรณ์ของ Verb to be
 • Rob quit smoking because of his deteriorating health.
  • Smoking ทำหน้าที่เป็นกรรมของกริยา quit ในประโยคนี้
 • Andy’s excellent skill at cooking enables him to become the executive chef at a famous hotel in Bangkok.
  • ในประโยคนี้ cooking ทำหน้าที่เป็นกรรมของบุรพบท ( object of preposition ) at ทั้งนี้เพราะ preposition สามารถตามได้ด้วยคำนาม หรือ V-ing

กริยาที่ตามด้วย Gerund ได้แก่
Admit , Avoid , Consider , Enjoy , Finish , Imagine , Keep ,Mind ,Miss ,Postpone ,Resent ,Resist

.

ข้อควรระวัง

 1. เราามารถใช้ possessive adjective ( my , your , his , her ,etc .) ขยายหน้า gerund ได้

I hope you don’t mind my calling you very late at night.

2. Gerund ถือเป็นคำนามเอกพจน์และใช้คู่กับกริยาเอกพจน์เสมอ

Smoking in public places is prohibited.

กริยาบางตัวสามารถตามได้ทั้ง infinitive หรือ gerund โดยที่ความหมายเหมือนกันหรือแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเอง เช่น Allow , begin , continue , deserve , dislike , intend , like , love , neglect , prefer , start

 • The teams will start to play at 7.00 P.M.
 • The teams will start playing at 7.00 P.M.

ขณะเดียวกัน กริยาบางตัวสามารถตามได้ทั้ง infinitive และ gerund แต่ความหมายจะแตกต่างกัน กริยาในกลุ่มนี้ได้แก่

 • stop/quit + infinitive ( หยุดเพื่อที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ) 
 • stop/quit + gerund ( หยุดทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง )
 • Regret + infinitive ( เสียใจที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง )
 • Regret + gerund ( เสียใจในสิ่งที่ทำลงไป )
 • Forget + infinitive ( ลืมทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง )
 • Forget + gerund ( ลืมสิ่งที่ได้ทำไปแล้ว )
 • Remember + infinitive ( จำได้ที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง )
 • Remember + gerund ( จดจำสิ่งที่ทำไปแล้วได้ )
 • Try + infinitive ( พยายามทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง )
 • Try + gerund ( ทดลองทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง )

ตัวอย่างเช่น

The government tries to promote the use of gasohol.
Many people have tried using gasohol and found it quite cost-effective. 

อย่าลืมฝึกกันเยอะๆ นะ ถ้าจำ Concept ได้ก็ไม่ยากที่จะใช้ในชีวิตประจำวันเลย

Share
.