ประโยคแสดงการเปรียบเทียบกัน (Comparison) ในภาษาอังกฤษ

6221

เพื่อนๆ อาจจะคุ้นเคยกับการใช้ as, not as หรือ more than ซึ่งเรามาทบทวนหลักการใช้งานและมาลองเปรียบเทียบกัน ทบทวนความจำกันหน่อย

Comparison

.
 1. วลีหรือประโยคแสดงการเปรียบเทียบขั้นที่เท่ากัน ( Positive degree )

1.1 การใช้ as [ adjective , adverb ] as ในประโยคบอกเล่า เช่น

 • She is as tall as mother.
 • He works as slowly as his brother.

1.2 การใช้ not as [ adjective , adverb ] as หรือ not so [ adjective , adverb ] as

ในวลีหรือประโยคปฎิเสธ เช่น

 • She is not [ as , so ] tall as her mother.
 • He does not work [ as , so ] slowly as his brother.

2. วลีหรือประโยคที่แสดงการเปรียบเทียบขั้นกว่า ( Comparative degree )

โครงสร้างของประโยคแสดง Comparative degree คือ

[ adjective/adverb + er + than ]
[ more + adjective / adverb + than ]

 • Diana scored higher than Jane.
 • David i taller than Jim.
 • He drives more carefully than [ me. / I do. ]

ในการแสดงการเปรียบเทียบขั้นกว่าของ adjective หรือ adverb นั้นอาจใช้คำ intensifier ต่างๆ เช่น much , far , a lot , considerably , somewhat , a bit , a little , any , no มาขยายได้ เช่น

 • Diana scored much higher than Jane.
 • David is far taller Jim.
 • He drives a lot more carefully than [ me. / I do ]
 • The Price is a bit higher than I thought.
 • He performed no better than his rivals.

ข้อควรระวัง

( ผิด ) Pat drives more faster than John.

ประโยคนี้เป็นประโยคที่ไม่ถูกต้องเพราะเราไม่สามารถใช้ more กับ adjective หรือ adverb ที่ลงท้ายด้วย -er อยู่แล้ว ดังนั้นประโยคนี้จึงอาจแก้ไขใหม่ได้เป็น

( ถูก ) Pat drives faster than John หรือ

( ถูก ) Pat drives much faster than John.

3. วลี/ประโยคที่แสดงการเปรียบเทียบขั้นที่สุด ( Superlative degree )

โครงสร้างของประโยคแสดงการเปรียบเทียบขั้นที่สุด คือ

[ the + adjective / adverb + est

The most adjective/adverb

 • It is the most beautifully designed house.
 • This is the worst room in the hotel.
 • Richard is the best teacher I’ve ever had.

เป็นยังไงกันบ้าง ถึงแม้ว่าหลักการสร้างประโยคเปรียบเทียบจะเป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตาสำหรับเพื่อนๆ กันไปบ้างแล้ว แต่นอกจาก as, more than แล้วยังมีคำเชื่อมที่สามารถใช้ในการสร้างประโยคเปรียบเทียบได้ในหลายๆ รูปแบบ ซึ่งก็ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะ

Share
.