คำว่า “Wish” ใช้อย่างไรในภาษาอังกฤษ

2483

1. Wish + Simple Past
ex: “They wish it was June”

2. Wish + Past Perfect
ex: “They wish they had studied more for their exam”

3. Wish + Would/Could + V
ex: “I wish you would stop making so much noise”

The verb “wish” expresses a desire for a situation that doesn’t exist now.
คำกริยา “wish” แสดงออกถึงความปรารถนาสำหรับเหตุการณ์ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นตอนนี้

1. Wish + Simple Past

We use “wish” + simple past to express that we want a situation in the present (or future) to be different.
เราใช้ “wish” กับ simple past เพื่อแสดงออกว่าเราต้องการให้เหตุการณ์หนึ่งในปัจจุบัน (หรือในอนาคต) มันจะแตกต่างออกไปจากที่เป็นอยู่

.

ex: “They wish it was June” – Right now it’s May and they still have to wait a month to go on holiday in the future.
“พวกเขาหวังว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนมิถุนายน” ตอนนี้มันเป็นเดือนพฤษภาคมและพวกเขายังคงเฝ้ารออีกหนึ่งเดือนเพื่อที่จะไปเที่ยววันหยุดในอนาคตที่จะมาถึง

2. Wish + Past Continuous

We use “wish” + past continuous to express that we want to be doing a different activity in the present (or the future).
เราใช้ “wish” กับ past continuous (พาส คอนทินิวอัส) เพื่อแสดงออกว่าเราต้องการให้กิจกรรมที่กำลังทำในปัจจุบัน (หรือในอนาคต) จะไม่เป็นอย่างที่กำลังทำ
ex: “They wish they were leaving tomorrow to go on holiday” – They aren’t going on holiday, in the future, but would like to.
“พวกเขาหวังว่าพรุ่งนี้พวกเขาจะได้ไปเที่ยววันหยุด” แต่ในอนาคตพวกเขาไม่ได้ พวกเขาแค่หวังว่าจะได้ไป

3. Wish + Past Perfect

We use “wish” + past perfect to express regret. This means we want to be able to change a situation in the past.
เราใช้ “wish” กับ past perfect เพื่อแสดงความรู้สึกเสียดาย นั้นหมายความว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ในอดีต
ex: “They wish they had studied more for their exam” – They didn’t study and now would like to go back and study more.
“พวกเขาหวังว่าจะได้ทบทวนบทเรียนสำหรับสอบมากกว่านี้” พวกเขาไม่ได้ทบทวนหนังสือและตอนนี้ก็อยากกลับไปอ่านหนังสือให้มากกว่านี้

4. Wish + Would/Could + V


We use “wish” + would + V to express dissatisfaction with the present situation.
เราใช้ “wish” + would + V เพื่อแสดงความไม่พอใจกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน
ex: “I wish you would stop making so much noise” – The person wants the other to stop making noise.
“ฉันหวังว่าคุณจะหยุดทำเสียงดัง” มีคนต้องการให้อีกคนหยุดทำเสียงดัง

5. Other uses of ‘wish’


Wish + to + V: to express “want” in a formal situation
Wish + to + V: เพื่อแสดงความต้องการในสถานการณ์ที่เป็นทางการ
ex: “I wish to see the manager”
ฉันปราถนาที่จะเห็นผู้จัดการ

Wish + somebody + something: to congratulate them or desire them well.
Wish + somebody + something: เพื่อแสดงความยินดีหรือมีความปราถนาที่ดีให้พวกเขา
ex: “We wish you a Merry Christmas”
เราขออวยพรคุณสุขสันในวันคริสต์มาส”


อ่านต่อ “วิธีการใช้ few/a few, little/a little อย่างถูกต้อง”

Share
.