ไม่ควรพลาด !! จะใช้ QUOTATION MARKS (“ ”) ยังไงได้บ้างในภาษาอังกฤษ ?1 min read

1089

เราใช้ quotation Marks หรือเครื่องหมายอัญประกาศ (“ ”) เพื่อบอกให้ทราบว่า ใครพูดอะไร ซึ่งแบบที่ใช้กับเยอะคือแบบ double quotation marks “………”

ส่วนแบบที่มีตัวเดียวเรียกว่า single quotation marks (อัญประกาศเดี่ยว) ‘………’ แบบตัวเดียวมักใช้ในกรณีต้องใส่เครื่องหมายคำพูดซ้อนกัน 2 ครั้งถ้ายังไม่เข้าใจตอนนี้ไม่เป็นไร ลองมาดูตัวอย่างกันต่อเลย

.

ตัวอย่างเช่น

“I’m going to the store now,” she said.

Harry told me, “Don’t forget your soccer jersey.”

Harry told me not to forget my soccer jersey.

ใช้ถอดคำพูดแบบคำต่อคำ (direct speech) หรือหากในประโยคอ้าง quotation Marks มีการอ้างคำพูดอื่นซ้อนอยู่ในนั้น จะมีการใช้ quotation Marks หรือเครื่องหมายอัญประกาศ (“ ”) 2 แบบ คือ “ ” และ ‘ ’ เพื่อแยกคำพูดแต่ละประโยคให้เห็นอย่างชัดเจน 

ตัวอย่างเช่น

‘I haven’t spoken to Peter for months,’ Dianne said.’The last time I spoke to him he said, “I’m going to Bahrain and won’t be back for about three years”, I’ve heard nothing since then’.

นอกจากนี้ อาจจะเห็นว่ามีการใช้ “ ” และ ‘ ’ กับสำนวนหรือคำพูดที่ไม่ค่อยใช้พูดกันสักเท่าใดนัก เพื่อเน้นให้ความหมายเด่นชัดขึ้น

ตัวอย่างเช่น

I’ve always thought that he was very annoying, a bit of a ‘pain in the neck.’

I’m not sure what you mean by “custodial care”, but I’m sure you will explain it to me.

มีการใช้ Quotation Marks หรือเครื่องหมายอัญประกาศ (“ ”) ทั้ง 2 แบบ คือ “ ” และ ‘ ’ เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะในการอ้างอิงในบรรณานุกรม หรือเมื่ออ้างถึงแหล่งข้อมูลในการเขียนเชิงวิชาการ ในการอ้างอิงในบรรณานุกรม มีวิธีมาตรฐานหลายวิธีที่ถูกนำมาใช้ องค์กรและสถาบันการศึกษาส่วนใหญ่จะเลือกใช้มาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งตามแต่ที่ตนเห็นสมควร หรืออาจจะมีการกำหนดรูปแบบของตัวเองที่ถูกเผยแพร่ใน ‘คู่มือสไตล์’ หรือเวลาพูดถึงชื่อต่างๆ เช่นชื่อหนังสือ, นิตยสาร, เพลง, ละคร, กลอน, บทความ หรืออื่นๆ

ตัวอย่างเช่น

“The Migration Flight of the Lesser Tweazle”, by Jeremey Adams, The Bird Spotter Magazine, July 2009.

Share
.