รวมคำศัพท์ GAT ที่เจอเเล้วเจออีก2 min read

2574


คำศัพท์(ประเภทคำ) / ประเภทคำ / ความหมาย

 • abandon / verb / ยกเลิก, ละทิ้ง, ทอดทิ้ง
 • abortion / noun / การทำแท้ง
 • abruptly / adverb / อย่างทันที, อย่างเฉียบพลัน
 • absorption / noun / การดูดซึม
 • absurd / adjective / เหลวไหล, ไร้สาระ
 • abuse / noun, verb / การกระทำทารุณ, ข่มเหง
 • academically / adverb / อย่างเป็นการศึกษา, อย่างเป็นเชิงวิชาการ
 • accelerate / verb / เร่งความเร็ว
 • acceptable / adjective / ซึ่งได้รับความเห็นชอบ
 • acceptance / noun / การตอบรับ, การยอมรับ, การเห็นด้วย
 • access / verb / เข้าถึง
 • accomplish / verb / ทำสำเร็จ
 • account / noun,verb / บัญชี, การบรรยาย, พิจารณา
 • accumulate / verb / เก็บสะสม, เพิ่มขึ้น
 • accuse / verb / การกล่าวหา, ฟ้องร้อง
 • accustomed / verb / ทำให้คุ้นเคย
 • achieve / verb / บรรลุ, สำเร็จ
 • acknowledge / verb / ยอมรับ, ขอบคุณ, ตอบรับ
 • acquaintance / noun / คนรู้จัก, ประสบการณ์
 • action / noun / การกระทำ, การเคลื่อนไหว
 • activator / noun / สารกระตุ้น, นักเคลื่อนไหว
 • balcony / noun / ระเบียง
 • barely / adverb / แทบจะไม่
 • barren / adjective / เป็นหมัน
 • basis / noun / พื้นฐาน
 • bear / noun / หมี
 • belong / verb / เป็นของ
 • beneath / adverb / ข้างใต้
 • beneficial / adverb / เป็นประโยชน์
 • benefit / noun / ประโยชน์
 • benevolent / adjective / ใจดี
 • betray / verb / ทรยศ
 • beverage / noun / เครื่องดื่ม
 • bewilder / verb / ตาค้าง
 • bitterness / noun / ความขมขื่น
 • blank / adjective / ว่างเปล่า
 • blanket / noun / ผ้าห่ม
 • blemish / noun / ฝ้า
 • boast / verb / โม้
 • bond / noun / พันธบัตร
 • boredom / noun / ความเบื่อหน่าย
 • borrow / verb / ยืม
 • call off / verb / โทรออก
 • clam / noun / หอย
 • candidate / noun / ผู้สมัคร
 • cannibalism / noun / กินกัน
 • capable / adjective / มีความสามารถ
 • captive / noun / เชลย
 • careful / adjective / ระวัง
 • caribou / noun / กวางคาริบู
 • carry on / verb / ดำเนินการต่อไป
 • cast / verb / แสดง
 • catastrophic / adjective / ภัยพิบัติ
 • catch up / verb / ตามทัน
 • categorize / verb / จัดหมวดหมู่
 • cathedral / noun / มหาวิหาร
 • cattle / noun / วัว
 • caution / verb / ข้อควรระวัง
 • cautious / adjective / ระมัดระวัง
 • cease / verb / หยุด
 • celebration / noun / การเฉลิมฉลอง
 • certain / adjective / แน่นอน
 • chairperson / noun / ประธาน
 • challenge / verb / ท้าทาย
 • chance / noun / โอกาส
 • charity / noun / การกุศล
 • charm / noun / เสน่ห์
 • charming / adjective / มีเสน่ห์
 • chemotherapy / noun / เชอร์โมธีราฟี
 • childhood / noun / วัยเด็ก
 • chock / verb / หนุน
 • circumstance / noun / สถานการณ์
 • damage / noun / ความเสียหาย
 • dangerous / adjective / อันตราย
 • daunting / adjective / น่ากลัว
 • deal / verb / จัดการ
 • debris / noun / เศษ
 • decade / noun / ทศวรรษ
 • decrease / verb / ลดลง
 • decentralization / noun / การกระจายอำนาจ
 • deception / noun / การหลอกลวง
 • decision / noun / การตัดสินใจ
 • declare / verb / ปฏิเสธ
 • decorate / verb / ตกแต่ง
 • dedicate / verb / อุทิศ
 • deem / verb / ถือว่า
 • defend / verb / ป้องกัน
 • defiance / noun / การต่อต้าน
 • definite / adjective / แน่นอน
 • definition / noun / นิยาม
 • earn / verb / ได้รับ
 • earthworm / noun / ไส้เดือน
 • ease / verb / ความสะดวก
 • ecological / adjective / นิเวศวิทยา
 • economical / adjective / ประหยัด
 • ecstasy / noun / ความปีติยินดี
 • edible / adjective / กินได้
 • effective / adjective / มีประสิทธิภาพ
 • efficiency / noun / ประสิทธิภาพ
 • efficiently / adverb / อย่างมีประสิทธิภาพ
 • effort / noun / ความพยายาม
 • elect / adjective / เลือก
 • elerection / noun / การแก้ไข
 • eliminate / verb / กำจัด
 • eloquence / noun / คมคาย
 • embark on / verb / เริ่มต้น
 • embarrassing / adjective / น่าขายหน้า
 • embed / verb / ฝัง
 • fabulous / adjective / เยี่ยม
 • facelift / noun / การปรับโฉม
 • factor / noun / ปัจจัย
 • failure / noun / ความล้มเหลว
 • fallacy / noun / การเข้าใจผิด
 • falsehood / noun / ความเท็จ
 • familiar / adjective / คุ้นเคย
 • fatal / adjective / ถึงแก่ชีวิต
 • fatigue / verb / ความเหนื่อยล้า
 • feasible / adjective / เป็นไปได้
 • feature / noun / ลักษณะเฉพาะ
 • felicity / noun / ความน่ารัก
 • fartile / verb / ผายลม
 • festival / noun / งานเทศกาล
 • festive / adjective / รื่นเริง
 • gale / noun / ลมแรง
 • gallery / noun / ห้องแสดงผลงานศิลปะห้องถ่ายรูป
 • galvanize / verb / ชุบสังกะสีกันสนิม
 • gamble / verb / เสี่ยงโชค
 • giggle / verb / หัวเราะคิกคัก
 • gigantic / adjective / มหึมา
 • globe / noun / โลก
 • however / adverb / ไม่ว่าจะอย่างไร
 • himself / pronoun / เขา(ผู้ชาย)
 • history / noun / ประวัติศาสตร์
 • holding / noun / การครอบครอง
 • helping / noun / ปริมาณอาหารที่เสิร์ฟให้กับคนหนึ่งคน
 • hundred / number / จำนวนหนึ่งร้อย
 • housing / noun / การเคหะ
 • include / verb / ประกอบด้วย
 • improve / verb / ดีขึ้น
 • involve / verb / เกี่ยวข้อง, มีส่วนร่วม
 • initial / adjective / ชั้นต้น
 • Instead / adverb / แทน
 • imagine / verb / นึกเอาเอง, คาดคิด
 • instant / adjective / ทันที
 • justice / noun / ความยุติธรรม ความถูกต้อง
 • journal / noun / นิตยสาร วารสาร
 • journey / noun / การเดินทาง
 • jointly / adverb / ด้วยกัน
 • justify / verb / แสดงให้เห็นถึง
 • jealous / adjective / อิจฉา
 • kingdom / noun / ราชอาณาจักร
 • keeping / noun / การเฝ้า, การดูแล 
 • knowing / adjective / รอบรู้
 • leading / adjective / ชั้นนำ
 • limited / adjective / ถูกจำกัด
 • library / noun / ห้องสมุด
 • largely / adverb / ส่วนใหญ่
 • learned / adjective / รอบรู้
 • morning / noun / เช้า
 • measure / noun / เครื่องวัด
 • message / noun / ข่าวสาร
 • machine / noun / เครื่องจักร
 • mission / noun / วัตถุประสงค์
 • maximum / adjective / สูงสุด
 • minimum / adjective / อย่างต่ำ
 • network / noun / โครงข่ายเชื่อมโยง
 • nothing / pronoun / ไม่มีอะไร
 • natural / adjective / เป็นธรรมชาติ
 • neither / adjective, pronoun / ต่างก็ไม่
 • officer / noun / เจ้าหน้าที่รัฐ
 • outside / noun / ข้างนอก
 • overall / noun / เสื้อคลุมที่สวมเพื่อกันเปื้อน
 • opening / noun / ส่วนแรก
 • operate / verb / ปฏิบัติ
 • opinion / noun / ความเห็น
 • obvious / adjective / ชัดเจน
 • provide / verb / จัดหาให้
 • process / noun / กระบวนการ
 • private / adjective / ที่เป็นส่วนตัว
 • product / noun / ผลที่เกิดขึ้น
 • problem / noun / เรื่องยุ่งยาก
 • quality / noun / คุณภาพ
 • quarter / noun / หนึ่งในสี่ส่วน
 • qualify / verb / เหมาะสม
 • quantum / noun / หน่วยเล็กสุด, ควอนตัม
 • release / verb / ปลดปล่อย
 • related / adjective / ซึ่งเกี่ยวข้องกัน
 • running / adjective / ซึ่งต่อเนื่องกัน
 • receive / verb / รับ
 • revenue / noun / รายได้
 • remains / noun / pluralซาก
 • require / verb / ต้องการ
 • reflect / verb / สะท้อนกลับ
 • service / noun / การบริการ
 • support / verb / สนับสนุน
 • several / adjective / หลาย ๆ
 • subject / adjective / ซึ่งขึ้นอยู่กับ
 • special / adjective / พิเศษ
 • similar / adjective / ใกลเคียง
 • section / noun / ส่วนหนึ่ง, แบ่งแยก
 • success / noun / ความสำเร็จ
 • society / noun / สังคม
 • someone / pronoun / บางคน
 • science / noun / วิทยาศาสตร์
 • serious / adjective / เอาจริงเอาจัง, เคร่งครึม
 • station / noun / สถานี, สถานีรถโดยสาร, สถานีรถไฟ
 • setting / noun / ส่วนที่อยู่ข้างหลัง, ภูมิหลัง
 • student / noun / นักศึกษา
 • surface / noun / พื้นดินหรือพื้นน้ำ
 • serving / noun / ปริมาณอาหารที่ใช้เสิร์ฟแก่คน ๆ หนึ่งในแต่ละมื้อ
 • suggest / verb / แนะนำ
 • through / preposition / ผ่านไป
 • thought / noun / ความคิด
 • towards / preposition / ไปสู่
 • traffic / noun / การจราจร
 • trouble / noun / ปัญหา
 • unknown / adjective / ที่ไม่รู้
 • unusual / adjective / ผิดปกติ
 • utility / noun / สาธารณูปโภค
 • uniform / adjective / ที่เป็นแบบเดียวกัน
 • upscale / adjective / หรู
 • unhappy / adjective / ทุกข์ใจ
 • various / adjective / ซึ่งแตกต่างกัน
 • variety / noun / ความหลากหลาย
 • version / noun / เรื่องราว
 • village / noun / หมู่บ้าน
 • venture / noun / การเสี่ยงภัย
 • victory / noun / ชัยชนะ
 • vehicle / noun / ยานพาหนะ
 • without / preposition / โดยไม่มี
 • working / noun / การทำงาน
 • website / noun / ที่อยู่ของเว็บบนระบบค้นหาและเข้าถึงข้อมูลบนอินเตอร์เนต
 • whether / conjunction / หรือไม่
 • written / adjective / เขียน
 • webcasting / noun / การออกอากาศทางเว็บ
 • western / adjective / ซึ่งเป็นทางทิศตะวันตก
 • winning / adjective / ที่ได้ชัยชนะ
 • writing / noun / เขียน
 • yearly / adjective / ประจำปี
 • yolk / noun / ไข่แดง
 • yeoman / noun / ชาวนาเจ้าของที่ดิน
Share
.