เปรียบเปรยอย่างไร…สไตล์ฝรั่ง1 min read

122

คำเปรียบเปรยในภาษาไทยเรา ค่อนข้างแตกต่างจากภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ดังนั้น เราควรที่จะเรียนรู้สไตล์การเปรียบเปรยในภาษาอังกฤษเอาไว้ จะได้ไม่ประหลาดใจเวลาที่ได้ยินชาวต่างชาติหรือเจ้าของภาษาพูดออกมา และจะได้ไม่เผลอแปลตรงตัว

ในภาษาอังกฤษจะมีลักษณะการเปรียบเปรยหรืออุปมาอุปไมยอยู่ 2 แบบหลักๆ ที่แตกต่างกัน คือ

.

1) Simile

การเปรียบเปรยแบบนี้ คือ การเปรียบเทียบระหว่างสิ่งใดสิ่งหนึ่ง กับอีกสิ่งหนึ่ง โดยการใช้คำพูดให้เห็นภาพ โดยมักจะมีคำว่า like a…. หรือ as…..as เข้ามาใช้ในประโยคด้วย

ตัวอย่างเช่น
She is as busy as a bee.
หล่อนขยันเหมือนผึ้งเลย
(ถ้าเป็นคนไทยเรา จะพูดว่า ขยันเหมือนมดงาน)

จะเห็นได้ว่า การเปรียบเทียบแบบ Simile มักจะเป็นการนำเอาพฤติกรรมของสัตว์มาใช้เปรียบเทียบกับพฤติกรรมของมนุษย์

ตัวอย่างเช่น
He fell asleep like a dog.
เขานอนหลับเหมือนสุนัขเลย (คือ หลับสนิทนั่นเอง)

นอกจากนี้ ในบางครั้ง ฝรั่งอาจจะใช้คำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ชนิดเดียวกันมาเปรียบเปรยกับพฤติกรรมอื่นๆด้วย
ตัวอย่างเช่น
He has been working like a dog.
เขาทำงาน (หนัก) ดั่งสุนัขเลย

2) Metaphor

อีกลักษณะหนึ่งของการเปรียบเปรยหรืออุปมาอุปไมย คือ แบบ Metaphor ซึ่งจะมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นมา โยมีความหมายในเชิงอ้อมและต้องอาศัยการตีความแบบลึกซึ้ง

ตัวอย่างเช่น
You are my whole world.
คุณเปรียบเสมือนโลกทั้งใบของผม

จะเห็นได้ว่า การเปรียบเปรยในลักษณะนี้ เราจะไม่เห็นภาพชัดเจนเหมือนแบบ Simile แต่ต้องตีความหมายในเชิงลึก

ดังนั้น ประโยคดังกล่าว จึงหมายถึงการที่คนๆหนึ่งบอกว่าอีกฝ่ายเป็นเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเขานั่นเอง

Tips
หากเป็นการเปรียบเปรยในลักษณะที่บางสิ่งมีกริยาอาการเสมือนการกระทำของคนเรา เราจะเรียกการเปรียบเปรยในลักษณะดังกล่าวว่า Personification

ใครอยากพัฒนาทักษะการเขียนหรืออ่านวรรณกรรมภาษาอังกฤษให้คล่องๆ ก็ต้องรู้จักและพยายามทำความเข้าใจลักษณะการเปรียบเปรยหรือการอุปมาอุปไมยในแบบฉบับภาษาอังกฤษให้ลึกซึ้งด้วยนะคร๊าบบ

คำถามทดสอบ:

1) ข้อใดใช้การเปรียบเปรยได้ถูกต้อง
a. He is as brave as a lion.
b. He is brave like a lion.
c. He is brave as a lion.
d. ถูกทั้ง a. และ b.

2) ข้อใดเป็นการเปรียบเปรยแบบ Metaphor
a. The flat tire cost me an hour.
b. Words are the weapon with which we wound.
c. He floats like a butterfly.
d. ถูกทั้ง a. และ b.

3) All the stars dance in the sky like they are blessing me. เป็นการเปรียบเปรยแบบใด
a. Simile
b. Metaphor
c. ถูกทั้ง a. และ b.
d. ผิดทั้ง a. และ b.


เฉลย
1. (ข้อ d.) เราสามารถใช้ได้ทั้ง ‘as…….as’ หรือ ‘like a……’ ก็ได้
2. (ข้อ d.) ส่วนข้อ c. เป็นแบบ Simile
3. (ข้อ d.) เพราะหากเป็นการเปรียบเปรยในลักษณะที่บางสิ่งมีกริยาอาการเสมือนการกระทำของคนเรา เราจะเรียกการเปรียบเปรยในลักษณะดังกล่าวว่า Personification

Share
.