เรียบเรียงใหม่ สรุป 12 tenses ฉบับเข้าใจง่ายสุด1 min read

1102


Tense Example

1. Simple Present

.

Present Simple Tense จะใช้กับการกระทำที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่บ่งบอกถึงความจริงทั่วไป ข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ นิสัย กิจวัตรประจำวัน การจัดการที่ตายตัว และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อย ฯลฯ…

โครงสร้างประโยค: Subject + Verb(อาจจะเติม -s,-es)

 • ตัวอย่างเช่น : I play basketball every week. เขาเล่นบาสเก็ตบอลทุกๆสัปดาห์ 

.
.
.

2. Present Progressive

Present Continuous Tense หมายถึง การกระทำที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะที่พูดหรือในปัจจุบัน ปัจจุบันต่อเนื่องเกิดขึ้นโดยใช้ am / is / are + กริยาปัจจุบัน

โครงสร้างประโยค: Subject + Verb+ing

 • ตัวอย่างเช่น : I’m playing basketball now. เขากำลังเล่นบาสเก็ตบอลอยู่ตอนนี้ 

.
.
.

3. Simple Past

Past Simple Tense ใช้เพื่อพูดถึงการกระทำที่เสร็จสมบูรณ์ในช่วงอดีต ที่มีการกระทำที่เสร็จสิ้นในเวลาที่แน่นอนในอดีต

โครงสร้างประโยค: Subject + Verb. 2 

 • ตัวอย่าง : I played basketball yesterday.

.
.
.

4. Past Progressive

The past continuous จะใช้การกระทำต่อเนื่องหรือสถานะที่เกิดขึ้นในบางจุดในอดีต จะชี้ให้เห็นการกระทำที่เริ่มต้นในอดีตและดำเนินต่อไปในช่วงเวลาหนึ่ง

โครงสร้างประโยค: Subject + Verb to be + Verb.ing

 • ตัวอย่าง : I was playing basketball the whole evening.ฉันกำลังเล่นบาสเก็ตบอลทั้งช่วงบ่ายเลย 

.
.
.

5. Present Perfect

Present Perfect Tense ใช้เพื่อแสดงเหตุการณ์ที่เริ่มต้นขึ้นในอดีตและผลกระทบของเหตุการณ์กำลังดำเนินต่อไป ซึ่งมันเชื่อมโยงระหว่างปัจจุบันกับอดีต

โครงสร้างประโยค: Subject + have,has + Verb.3

 • ตัวอย่างเช่น : I have just played basketball. ฉันเพิ่งเล่นบาสเก็ตบอล 

.
.
.

6. Present Perfect Progressive

Present Perfect Continuous Tense ใช้เพื่ออธิบายการกระทำที่เริ่มต้นในอดีตและต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

โครงสร้างประโยค: Subject + have,has + been + Verb. ing

 • ตัวอย่าง : I have been playing basketball for 3 hours.
  ฉันเล่นบาสเก็ตบอลมา 3 ชั่วโมงแล้ว(ตอนนี้ก็ยังเล่นอยู่)

.
.
.

7. Past Perfect

Past Perfect tense จะชี้ให้เห็นการกระทำในอดีตที่เสร็จสิ้นก่อนการกระทำอื่นในอดีต

โครงสร้างประโยค: Subject + had + Verb.3

 • ตัวอย่าง : I had played basketball before Mary came. ฉันเล่นบาสเก็ตบอลก่อนที่แมรี่จะมาหาฉัน 

.
.
.

8. Past Perfect Progressive

The past perfect continuous tense จะบ่งชี้ว่า “การกระทำนั้น้ดำเนินต่อไปนานแค่ไหน”

โครงสร้างประโยค: Subject + had + been + Verb.ing

 • ตัวอย่าง : I had been playing basketball when Mary came.
  ฉันกำลังเล่นบาสเก็ตบอลอยู่ และแมรี่ก็มาหาฉัน 

.
.
.

9. Future – will, going to

Simple Future tense ใช้สร้างประโยคเกี่ยวกับเวลาในอนาคต

โครงสร้างประโยค: Subject + will + Verb

 • ตัวอย่าง : I will play basketball next week.

.
.
.

10. Future Perfect Continuous

The future perfect tense ชี้ให้เห็นถึงการกระทำที่จะดำเนินต่อไปจนถึงจุดหนึ่งในอนาคต

โครงสร้างประโยค: Subject + Verb.to be + Verb.ing

 • ตัวอย่าง : I’m going to play basketball this afternoon. ฉันกำลังจะออกไปเล่นบาสเก็ตบอลตอนบ่ายนี้ 

.
.
.

11. Future Progressive

The future continuous tense จะชี้ให้เห็นการกระทำที่จะเกิดขึ้นในเวลาที่แน่นอนในอนาคต

โครงสร้างประโยค: Subject + will + be + Verb.ing

 • ตัวอย่าง : I will be playing basketball next Sunday. ฉันจะเล่นบาสเก็ตบอลในวันอาทิตย์ถัดไป 

.
.
.

12. Future perfect tense

ถูกใช้เพื่อแสดงการกระทำที่คาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนเวลาที่แน่นอนในอนาคต

โครงสร้างประโยค: Subject + will + have,has + Verb.3

 • ตัวอย่าง : I will have played basketball by tomorrow. ฉันจะเล่นบาสเก็ตบอลภายในวันพรุ่งนี้
Share
.